Go to main contents

Naši dodavatelé

Zde si můžete stáhnout všeobecné obchodní podmínky Doosan Škoda Power.

1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

 • 1.1.INCOTERMS 2010 Obsahuje – li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS 2010, rozumí se tím odkaz na Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek INCOTERMS 2010.
 • 1.2.Identifikační karta. Identifikační kartou se rozumí čipová karta opatřená polepkou s identifikačními údaji opravňující ke vstupu do objektů DSPW a identifikaci pracovníka.
 • 1.3.Smlouva. Smlouvou se rozumí kupní smlouva anebo smlouva o dílo uzavřená v písemné podobě dle části 3 těchto Všeobecných podmínek. Není-li stanoveno jinak, rozumí se kupní smlouvou anebo smlouvou o dílo dle těchto Všeobecných podmínek též případná písemná rámcová kupní smlouva anebo rámcová smlouva o dílo, na jejímž základě bude kupní smlouva anebo smlouva o dílo postupem dle části 3 těchto Všeobecných podmínek uzavírána.
 • 1.4.Objednatel.Objednatelem se v těchto Všeobecných podmínkách rozumí vždy obchodní společnost Doosan Škoda Power s. r. o., IČ 491 93 864, se sídlem Tylova 1/57, Plzeň 301 28, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24733.
 • 1.5.Dodavatel. Dodavatelem se v těchto Všeobecných podmínkách rozumí prodávající ve smyslu ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku anebo zhotovitel ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, bez ohledu na to, zda je takto ve smlouvě označen.
 • 1.6.Občanský zákoník. Občanským zákoníkem se v těchto Všeobecných podmínkách rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1.7.Řádné dodání. Řádným dodáním se v těchto Všeobecných podmínkách rozumí řádné splnění závazku dodavatele dodat předmět plnění objednateli a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu plnění. Řádné dodání nastane splněním všech podmínek stanovených těmito Všeobecnými podmínkami, smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
 • 1.8.Smluvní strany, smluvní strana. Dodavatel a objednatel jsou společně označováni též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana.
 • 1.9.Subdodavatel. Subdodavatelem se dle těchto Všeobecných podmínek rozumí třetí osoba, která na základě samostatného smluvního vztahu mezi ní a dodavatelem dodá pro realizaci smlouvy objednateli část nebo celé plnění nebo součást plnění.
 • 1.10.Termín plnění. Termínem plnění se v těchto Všeobecných podmínkách rozumí stanovená doba k řádnému dodání předmětu plnění.
 • 1.11.Předmět plnění. Předmětem plnění se v těchto Všeobecných podmínkách rozumí věci a jejich součásti anebo dílo, které se smlouvou dodavatel zavazuje dodat objednateli a umožnit mu nabýt vlastnické právo k těmto věcem anebo dílu a objednatel se zavazuje tyto věci anebo dílo převzít a přijmout do vlastnictví a zaplatit za ně dodavateli sjednanou cenu.
 • 1.12.Písemná forma.Písemnou formou se v těchto Všeobecných podmínkách rozumí provedení jednotlivých právních úkonů v písemné podobě, a to formou dopisu, e-mailové zprávy (bez zaručeného elektronického podpisu), nebo faxové zprávy. Jakékoli jednání smluvních stran po telefonu či ústně je právně neúčinné.
Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power Ke stažení

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Vize

Vize

Mottem a cílem veškerých našich činností jsou stále lepší výrobky a služby pro naše zákazníky.

Naše strategie

Naše strategie

Strategie společnosti Doosan je založena na zásadě „2 G“, což znamená růst společnosti prostřednictvím individuálního růstu. 2 G představují kruh pozitivní zpětné vazby, v němž lidé podporují růst společnosti, která zase lidem dává možnost postupu. Společnost Doosan je přesvědčena, že trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze prostřednictvím lidí.

Celosvětová síť

Celosvětová síť

Zjistěte, jak Doosan Škoda Power vytváří inovace a změny po celém světě

Check back soon for new video contents
Download
Close