Go to main contents

Naši dodavatelé

Zde si můžete stáhnout všeobecné obchodní podmínky Doosan Škoda Power.

1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

 • 1.1.INCOTERMS 2010. Obsahuje – li smlouva nebo tyto Všeobecné přepravní podmínky odkaz na INCOTERMS 2010, rozumí se tím odkaz na Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek INCOTERMS 2010.
 • 1.2.Identifikační karta. Identifikační kartou se rozumí čipová karta opatřená polepkou s identifikačními údaji opravňující ke vstupu do objektů DSPW a identifikaci pracovníka.
 • 1.3.Smlouva. Smlouvou se rozumí zasílatelská smlouva anebo smlouva o přepravě věci uzavřená v písemné podobě dle části 3 těchto Všeobecných přepravních podmínek. Není-li stanoveno jinak, rozumí se zasílatelskou smlouvou anebo smlouvou o přepravě dle těchto Všeobecných přepravních podmínek též případná písemná rámcová zasílatelská smlouva anebo rámcová smlouva o přepravě věci, na jejímž základě bude zasílatelská smlouva anebo smlouva o přepravě věci postupem dle části 3 těchto Všeobecných přepravních podmínek uzavírána.
 • 1.4.Odesílatel. Odesílatelem se v těchto Všeobecných přepravních podmínkách rozumí vždy obchodní společnost Doosan Škoda Power s. r. o., IČ 491 93 864, se sídlem Tylova 1/57, Plzeň 301 00 (Doručovací PSČ: 301 28), zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24733 ať již v pozici odesílatele nebo příkazce v závislosti na typu uzavírané smlouvy.
 • 1.5.Dopravce. Dopravcem se v těchto Všeobecných přepravních podmínkách rozumí zasílatel ve smyslu ust. § 2471 a násl. občanského zákoníku anebo dopravce ve smyslu ust. § 2555 a násl. občanského zákoníku, bez ohledu na to, zda je takto ve smlouvě označen.
 • 1.6.Občanský zákoník. Občanským zákoníkem se v těchto Všeobecných přepravních podmínkách rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1.7.Řádné dodání. Řádným dodáním se v těchto Všeobecných přepravních podmínkách rozumí řádné splnění závazku Dopravce dodat předmět přepravy Odesílateli, případně jiné osobě dle těchto Všeobecných přepravních podmínek. Řádné dodání nastane splněním všech podmínek stanovených těmito Všeobecnými přepravními podmínkami, smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
 • 1.8.Smluvní strany, smluvní strana. Dopravce a Odesílatel jsou společně označováni též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana.
 • 1.9.Subdodavatel. Subdodavatelem se dle těchto Všeobecných přepravních podmínek rozumí třetí osoba, která na základě samostatného smluvního vztahu mezi ní a Dopravcem převezme část anebo celé plnění sjednané mezi Dopravcem a Odesílatelem.
 • 1.10.Termín plnění. Termínem plnění se v těchto Všeobecných přepravních podmínkách rozumí stanovená doba k řádné přepravě Zásilky.
 • 1.11.Předmět plnění nebo přeprava. Předmětem plnění a přepravou se v těchto Všeobecných přepravních podmínkách rozumí v závislosti na faktu, zda je Zásilka přepravována vlastními prostředky Dopravce buď realizace přepravy vlastními prostředky Dopravce, nebo obstarání přepravy vlastním jménem Dopravce a na jeho účet z místa nakládky a na místo vykládky určené Odesílatelem. Odesílatel se zavazuje za řádně a včas realizovaný předmět plnění zaplatit sjednanou cenu.
 • 1.12.Písemná forma. Písemnou formou se v těchto Všeobecných přepravních podmínkách rozumí provedení jednotlivých právních úkonů v písemné podobě, a to formou dopisu, e-mailové zprávy (bez zaručeného elektronického podpisu), nebo faxové zprávy. Jakékoli jednání smluvních stran po telefonu či ústně je právně neúčinné.
 • 1.13.Zásilka.Zásilkou se v těchto Všeobecných přepravních podmínkách rozumí předmět nebo předměty určené k přepravě uvedené v rámci Objednávky, případně v rámci přílohy objednávky.
VNP pro zasílatelství a přepravu

Check back soon for new video contents
Close