Go to main contents

Příslušenství

Dodržení doporučené plánované údržby provozovaných turbín zaručuje prodloužení jejich životnosti a významné zvýšení spolehlivosti a účinnosti těchto turbín. Rozsah plánovaných oprav se liší s ohledem na provozní podmínky konkrétní turbíny. Modernizace původního technického řešení zvyšuje výkon i spolehlivost stávajících parních turbín a rovněž zrychluje návratnost investice.

Příslušenství

Doosan Škoda Power dodává kromě hlavních tepelných výměníků v elektrárenském a teplárenském cyklu i pomocná zařízení, která zabezpečují chod hlavních zařízení, a další výměníky typu voda-voda a pára-voda.

Konstrukce dle EN, ASME, AD Merkblatt, HEI Standard, TEMA Standard

Paroproudové vývěvy a startovací ejektor

  • Paroproudové vývěvy slouží k odsávání nekondenzovatelné parovzdušné směsi z kondenzátoru a podílí se na tvorbě vakua v kondenzátoru.
  • Startovací ejektor slouží k počáteční evakuaci parního prostoru kondenzátoru a turbíny.

Vodoproudové vývěvy

  • Vodoproudové vývěvy slouží k odsávání nekondenzovatelné parovzdušné směsi z kondenzátoru a podílí se na tvorbě vakua v kondenzátoru.

Kondenzátor komínkové páry (KKP)

  • Do kondenzátoru komínkové páry je zavedena parovzdušná směs z posledního stupně ucpávek turbíny. Zbytek směsi je poté pomocí ventilátoru odváděn do atmosféry.

Kondenzátor ucpávkové páry (KUP)

  • Pokud je turbína protitlaková a v cyklu není žádný výměník, kam by mohla být zavedena ucpávková pára, zavádí se ucpávková pára do kondenzátoru ucpávkové páry.

Kombinovaný kondenzátor komínkové a ucpávkové páry

  • Kombinovaný kondenzátor komínkové a ucpávkové páry nahrazuje KKP a KÚP u protitlakových turbín. Podtlak v KKP je tvořen pomocí vývěvy, která odvádí parovzdušnou směs z KKP.

Expandéry a nádrže

  • Expandéry slouží k oddělení kapalné a parní fáze vzniklé ze syté kapaliny po poklesu tlaku.
  • Nádrže
  • Napájecí bez odplynění
  • Rezervní nádrže pro DEMI vodu, kondenzát apod.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Check back soon for new video contents
Download
Close