Go to main contents

Grants

Získáváním grantů umožňujeme posílení investic do výzkumné infrastruktury, díky níž budou naše produkty neustále patřit mezi produkty s vysokou technologickou náročností.

Rozvoj společnosti podpořen čerpáním grantů

Projekt: Rozšíření výzkumných kapacit Škoda Power s.r.o.
Typ: rozšíření stávající VIK
Program: Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Výzva: Potenciál – Výzva III 4.2 PT03/915
Řešitelské období: 01/2013 – 03/2015

Předmětem projektu je posílení kapacit R&D ve ŠKODA POWER s.r.o. a to posílením investic do výzkumné infrastruktury (nová měřicí zařízení, stroje, HW a SW). Projekt je zaměřen na rozšíření a zkvalitnění dosud používaných metod a zavedení inovativních přístupů ve R&D. Projekt bude konkrétně cílen na vysoce účinné lopatkování nízkotlakých stupňů s aktivním monitoringem a predikcí životnosti. Z obchodního hlediska budou nejen zlepšeny technické parametry vyráběných turbín, ale budou i doplněny modulové řady lopatek posledního stupně pro frekvenci 50 Hz i 60 Hz, s dopadem na konkurenceschopnost na globálních a rychle se rozvíjejících trzích (jako např. Asie).

Projekt: Rozvoj centra průmyslového výzkumu Doosan Škoda Power
Typ: rozšíření stávající VIK
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009154
Program: Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Potenciál III.
Číslo a název prioritní osy: OP PIK PO 01 Rozvoj výzkumu, vývoje a inovace
Řešitelské období: 01/2017 – 12/2019

Předmětem projektu je rozšíření kapacit R&D centra v Doosan Škoda Power a to posílením investic do výzkumné infrastruktury. Předmětem investic jsou nová měřící a experimentální zařízení, HW a SW. Veškeré tyto aktivity jsou primárně určeny ke zvýšení účinnosti cyklu paroplynových turbín. Jedná se o klíčový parametr dodávky energetického celku zákazníkovi. V samotném důsledku je produkt konkurenceschopnější. Díky svému hospodárnějšímu provozu je zároveň i ekologický, neboť paroplynové elektrárny jsou ve srovnání s uhelnými výrazně šetrnější k životnímu prostředí, zapadají do moderní energetické koncepce, kde je snahou eliminovat emise škodlivin do ovzduší. Díky své flexibilitě jsou velmi vhodným doplněním obnovitelných zdrojů energie, které zaujímají stále silnější postavení ve výrobě elektřiny. Z hlediska ekonomické činnosti projekt spadá pod CZ-NACE 27.11 Výroba el. motorů, generátorů, transformátorů a CZ-NACE 27.9 Výroba ostatních elektrických zařízení. Nové produkty, které budou díky rozšířené výzkumně-inovační kapacitě vyvíjeny, spadají z hlediska technologické vyspělosti pod high-tech sektor, resp. do odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Vize

Vize

Mottem a cílem veškerých našich činností jsou stále lepší výrobky a služby pro naše zákazníky.

Naše strategie

Naše strategie

Strategie společnosti Doosan je založena na zásadě „2 G“, což znamená růst společnosti prostřednictvím individuálního růstu. 2 G představují kruh pozitivní zpětné vazby, v němž lidé podporují růst společnosti, která zase lidem dává možnost postupu. Společnost Doosan je přesvědčena, že trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze prostřednictvím lidí.

Celosvětová síť

Celosvětová síť

Zjistěte, jak Doosan Škoda Power vytváří inovace a změny po celém světě

Kariéra

Kariéra

Osobní růst a růst společnosti jdou ruku v ruce. Jsou vzájemně prospěšné a podporují úspěch obchodní i individuální.

Check back soon for new video contents
Download
Close