Go to main contents

Politika ISŘ

 • Doosan Škoda Power se plně zavazuje dodávat bezpečné, vysoce kvalitní výrobky a služby v oblasti klasické i jaderné energetiky, které splňují požadavky zákazníků, legislativy, normativů a zainteresovaných stran včetně požadavků na jadernou bezpečnost a kulturu jaderné bezpečnosti, přičemž společnost věnuje pozornost udržování vysoké úrovně kultury bezpečnosti, která nesmí být ohrožena jinými prioritami.
  Naše obchodní aktivity respektují principy finančního řízení, podnikatelské etiky, společenské odpovědnosti a kodexu chování.

 • Na čem nám záleží:

  • na našich zákaznících, jejich pověsti a spokojenosti,
  • na naší pověsti a kvalitě našich výrobků a služeb,
  • na spolupráci se zainteresovanými stranami,
  • na našich pracovnících, jejich zdraví, bezpečnosti, odbornosti a rozvoji,
  • na našich obchodních partnerech a dodavatelích,
  • na místech, ve kterých působíme, na životním prostředí a jeho ochraně.

  Vedení společnosti důsledně dbá na naplňování této Politiky. Pro dosažení trvalého zlepšování integrovaného systému řízení a jeho výkonnosti jsou vyhlašovány a plněny Cíle společnosti.

 • Kvalita

  • Při provádění svých činností neustále zlepšujeme naši efektivitu a produktivitu, čímž zvyšujeme konkurenceschopnost, řídíme podnikatelské riziko a zlepšujeme výkonnost společnosti.
  • Rozvíjíme kvalifikaci, znalosti a dovednosti našich zaměstnanců s důrazem na výchovu nových odborníků.
  • Posuzujeme příležitosti pro zlepšování procesů a realizujeme účinná opatření pro zabránění vzniku neshod.
  • Komunikujeme a spolupracujeme s pracovníky, zákazníky, akcionáři, kontrolními orgány a dalšími zainteresovanými stranami, abychom pochopili jejich požadavky i očekávání a zlepšujeme naše výrobky a služby.

 • Environment

  • Při návrhu, výrobě a realizaci našich dodávek bráníme znečištění, chráníme životní prostředí a trvale snižujeme dopad významných environmentálních aspektů.
  • Komunikujeme a spolupracujeme s pracovníky, zákazníky, kontrolními orgány a ostatními zainteresovanými stranami, abychom pochopili a plnili jejich požadavky i očekávání.
  • Zlepšujeme naše výrobky a služby s ohledem na ochranu životního prostředí.
  • Plníme závazné povinnosti.

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  • Provádíme preventivní programy proti nehodám, nemocem z povolání, odstraňujeme nebezpečí poškození zdraví plynoucí z pracovní činnosti a snižujeme rizika.
  • Komunikujeme a spolupracujeme s pracovníky, zákazníky, kontrolními orgány a ostatními zainteresovanými stranami, abychom pochopili a plnili jejich požadavky i očekávání a zlepšili pracovní podmínky.
  • Vedení společnosti vytváří podmínky, aby pracovníci přiměřeně pečovali o své zdraví a bezpečnost.
  • Společnost se zavazuje projednávat s pracovníky a jejich zástupci záležitosti BOZP, příslušná nebezpečí a zlepšování pracovních podmínek.
  • Plníme závazné povinnosti.

 • Bezpečnost informací

  • Společnost chrání své know-how a data zákazníků prostřednictvím zavedeného systému bezpečnosti informací.
  • Systematicky chráníme data a dokumentaci svých zákazníků a dodavatelů.
  • Chráníme osobní data svých pracovníků.

Vedení společnosti zajišťuje přiměřené zdroje k dosažení svých cílů, přičemž dbá především na zajištění požadované kvality dodávek, ochranu životní prostředí, zdraví a bezpečnost svých pracovníků.

Schváleno Radou jakosti 6. 5. 2022

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Vize

Vize

Mottem a cílem veškerých našich činností jsou stále lepší výrobky a služby pro naše zákazníky.

Naše strategie

Naše strategie

Strategie společnosti Doosan je založena na zásadě „2 G“, což znamená růst společnosti prostřednictvím individuálního růstu. 2 G představují kruh pozitivní zpětné vazby, v němž lidé podporují růst společnosti, která zase lidem dává možnost postupu. Společnost Doosan je přesvědčena, že trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze prostřednictvím lidí.

Celosvětová síť

Celosvětová síť

Zjistěte, jak Doosan Škoda Power vytváří inovace a změny po celém světě

Check back soon for new video contents
Download
Close