Go to main contents

Naši lidé

Každý zaměstnanec Doosan je požádán, aby přispěl společnosti v souladu se svými individuálními schopnostmi nebo odbornými znalostmi. Každý potvrzuje naše základní hodnoty a uvádí je do praxe.

Rozvíjení našich lidí

Lidé z Doosan přistupují k ostatním s úctou a ohleduplností. Na druhou stranu pohlížíme na naše lidi jako na jednotlivce, a ne pouze jako na prostředek k dosažení podnikové výkonnosti. Tak jak jsou lidé centrem toho, kdo jsme my, tak se skutečně staráme o jejich rozvoj tím, že považujeme jejich zdokonalování za naši hlavní dlouhodobou prioritu.

Inhwa

Naši lidé si uvědomují, že výkonnost jednotlivce je rozhodující pro výkonnost týmu. Každý jednotlivec sleduje společné cíle organizace a dobrovolně spolupracuje na základě vzájemné důvěry. Naši lidé tak docilují silné týmové práce v nejvlastnějším slova smyslu, tedy pevně zakotvené v poctivosti a kamarádství. Ve společnosti Doosan tomu říkáme Inhwa.

Snaha bez omezení

Lidé ve společnosti Doosan nekladou žádné meze své snaze, takže si neustále stanovují vyšší cíle a normy. Když říkáme „vyšší cíle a normy“, smyslem těchto cílů není pouze stát se jedničkou. Smyslem je určení cílů dostatečně vysokých k tomu, aby lidem umožnily pocítit velkou osobní hrdost na jejich dosažení. To, že se nekladou meze naší snaze, znamená, že naše úsilí a zdokonalování za účelem neustálého zvyšování laťky je neutuchající a zároveň dobrovolné. Pocit úspěšnosti při dosažení cílů nám dává silnou motivaci překračovat své osobní meze, kterou ženou vpřed osobní zvídavost a nadšení. Naši lidé díky tomuto kruhu s pozitivní zpětnou vazbou nalézají velké osobní naplnění, a nenuceně a neúnavně tak svou snahu povznášejí o stupeň výš.

Otevřená komunikace

Lidé ve společnosti Doosan jsou v komunikaci naprosto otevření. Máme silný základ důvěry, takže naši spolupracovníci mohou svobodně vyjadřovat své názory a oceňovat názory druhých bez ohledu na hierarchii. Máme ve skutečnosti povinnost vyjádřit konstruktivní nesouhlas, pokud je řádně odůvodněný. Když se dopustíme chyby, uznáme ji. Nikdy své chyby neskrýváme. Lidé, kteří uznávají chyby a dodržují své sliby, jsou skutečně hodni důvěry. Právě tato důvěra umožňuje otevřenost při komunikaci.

Houževnatost a elán

Našim lidem je vlastní skutečná houževnatost a elán, díky nimž se daří plnit i ty neobtížnější úkoly. Pokud se vyskytne problém, nikdy se nevzdáváme, ale důkladně zkoumáme všechny možnosti, dokud nenajdeme odpověď. Naše pojetí houževnatosti je však odlišné. Na situaci se vždy díváme z několika úhlů pohledu a nikdy se nespoléháme sami na sebe a na své stávající prostředky. Lidé ve společnosti Doosan uplatňují „chytrou houževnatost“, která k dosahování cílů využívá všech dostupných možností a prostředků, interních i externích, od přípravy až po realizaci. Představu úspěšného vyřešení máme vždy na paměti a stojí v popředí veškeré naší činnosti. V případě potřeby bez váhání aktivně vyhledáváme nové nápady, znalosti, technologie a prostředky, a to bez ohledu na jejich původ. Díky tomu máme přístup k těm nejlepším poznatkům a talentům na trhu.

Stanovování priorit a soustředěnost

Naši lidé se soustředí přednostně na to nejpodstatnější. Při řešení jakéhokoli úkolu vždy začínáme určením priorit. Jakmile jsou priority stanoveny, mobilizujeme veškeré dostupné prostředky a zamíříme přímo k podstatě těch nejobtížnějších a nejdůležitějších problémů, které vyřešíme jednou provždy.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Vize

Vize

Mottem a cílem veškerých našich činností jsou stále lepší výrobky a služby pro naše zákazníky.

Naše strategie

Naše strategie

Strategie společnosti Doosan je založena na zásadě „2 G“, což znamená růst společnosti prostřednictvím individuálního růstu. 2 G představují kruh pozitivní zpětné vazby, v němž lidé podporují růst společnosti, která zase lidem dává možnost postupu. Společnost Doosan je přesvědčena, že trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze prostřednictvím lidí.

Celosvětová síť

Celosvětová síť

Zjistěte, jak Doosan Škoda Power vytváří inovace a změny po celém světě

Kariéra

Kariéra

Osobní růst a růst společnosti jdou ruku v ruce. Jsou vzájemně prospěšné a podporují úspěch obchodní i individuální.

Check back soon for new video contents
Download
Close