Go to main contents

Naši dodavatelé

Zde si můžete stáhnout všeobecné obchodní podmínky Doosan Škoda Power.

Doosan Škoda Power je významným evropským výrobcem a dodavatelem produktů a zákaznických služeb v oblasti energetiky. Ve svých aktivitách se opírá o více než stoletou tradici výroby parních turbin. Základem úspěšných nabídek je vlastní výzkum a vývoj, moderní IT technologie projektování a konstruování, využívání standardizovaných konstrukčních a projektových řešení, kvalitní výrobní technologické zařízení, montáž a uvedení do provozu, služby spojené s pozáručním servisem a poradenstvím.

Doosan Škoda Power se snaží o udržitelnost všech svých operací. V souladu se svými zásadami o udržitelnosti a interním kodexem chování chce Doosan Škoda Power aktivně zaangažovat hlavní podílníky na procesu, aby se neustále snažili zlepšovat své výkony. Poskytovatelé služeb a zboží pro společnost Doosan Škoda Power a její smluvní partneři hrají důležitou roli ve snahách Doosan Škoda Power o udržitelnost.

Základní požadavky na udržitelnost, které jsou kladeny na dodavatele společnosti Doosan Škoda Power, jsou uvedeny níže v Kodexu chování pro dodavatele. Vezměte prosím na vědomí, že principy obsažené v Kodexu chování pro dodavatele budou napříště součástí všech nově uzavíraných smluv a jejich dodržování bude mít vliv na Vaše hodnocení ze strany Doosan Škoda Power.

Dále Doosan Škoda Power očekává, že její dodavatelé potvrdí dodržování tohoto kodexu, poskytnou informace a umožní společnosti Doosan Škoda Power, provést u nich na pracovištích audit.

Kodex chování pro dodavatele je založený na deseti zásadách Globální dohody Spojených národů (www.unglobalcompact.org).

KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE

DODRŽOVÁNÍ OBCHODNÍCH ZÁSAD

Dodavatelé Doosan Škoda Power budou dodržovat všechny příslušné zákony a nařízení v místech, kde provádí svou obchodní činnost. Pokud takovéto zákony neexistují, použijí se jako vodítko zásady tohoto Kodexu chování pro dodavatele. V případě rozporu výše zmiňovaných zákonů a nařízení se zásadami tohoto Kodexu se od dodavatelů Doosan Škoda Power očekává, že budou jednat tak, aby naplnili zásady jednání sledované tímto Kodexem.

Kromě splňování všech příslušných právních a regulačních požadavků se od dodavatelů Doosan Škoda Power očekává, že budou jednat v souladu s vysoce nastavenými normami obchodní etiky.

Dodavatelé souhlasí, že budou dodržovat mlčenlivost s ohledem na důvěrné informace, které se týkají obchodních partnerů a zákazníků Doosan Škoda Power, že budou vydávat přesné a relevantní finanční a další informace, týkající se obchodní činnosti Doosan Škoda Power, a že budou konkurovat spravedlivým a etickým způsobem ve všech dalších ohledech.

Protikorupční jednání

Ve všech obchodních jednáních se očekává dodržování co nejvýše nastavených norem integrity. Jakákoliv forma korupce, úplatkářství, včetně jakékoli platby či jiné formy výhody pro zaměstnance firmy Doosan Škoda Power za účelem ovlivnění rozhodování v rozporu se zákonem, či vydírání zaměstnanců nebo organizací, je zakázána.

Doosan Škoda Power dále od svých dodavatelů očekává, že pokud by se výše uvedené jednání projevilo přímo od jejích zaměstnanců směrem k dodavatelům, budou dodavatelé o této skutečnosti neprodleně informovat vedení společnosti.

Vedení společnosti vítá a pozitivně hodnotí zpětnou vazbu od dodavatelů v případě porušení nastavených pravidel obchodní a firemní etiky.

LIDSKÁ PRÁVA

Dodavatelé Doosan Škoda Power budou podporovat a respektovat mezinárodně vyhlášena lidská práva. Dodavatelé společnosti Doosan Škoda Power se ujistí, že se nepodílí na zneužívání lidských práv.

PRACOVNÍ NORMY

Svoboda sdružování

Dodavatelé Doosan Škoda Power uznávají a respektují svobodu sdružování zaměstnanců a jejich právo na to, aby si vybrali své zástupce. Dodavatelé též budou uznávat práva zaměstnanců na kolektivní vyjednávání.

Nucené práce

Dodavatelé Doosan Škoda Power nebudou používat nucenou práci a zaměstnanci budou moci ze zaměstnání odejít poté, co podají výpověď v souladu se zákony dané země či v souladu s uzavřenou smlouvou. Zaměstnanci nemusí své peníze či osobní dokumenty ukládat u svého zaměstnavatele.

Podmínky zaměstnání

Zaměstnanci dodavatelů Doosan Škoda Power chápou podmínky zaměstnání. Platební podmínky a termíny jsou přiměřené a jsou přinejmenším v souladu se zákony dané země, či normami daného odvětví, podle toho, která je vyšší. Pracovní doba je v souladu se zákony dané země. Zaměstnanci by měli mít alespoň jeden den ze sedmi dní v týdnu volno.

Dětská práce

Dodavatelé Doosan Škoda Power nebudou za žádných podmínek zaměstnávat děti, které jsou mladší, než je daný minimální věk dle zákona. Minimální věk označuje věk, kdy dítě dokončí základní vzdělání, nejméně však 15 let věku (14 let, pokud to dovolují zákony dané země). Děti, které jsou starší než minimální věk, nebudou využívány pro žádnou nebezpečnou práci, která neodpovídá osobnímu rozvoji dítěte.

Žádná diskriminace

Dodavatelé Doosan Škoda Power budou jednat se svými zaměstnanci s respektem a nebudou urážet jejich hrdost. Veškeré formy diskriminace založené na zaujetí a předsudku jsou zakázány, jako například diskriminace kvůli rase, barvě pleti, pohlaví, sexuální orientaci, rodinnému stavu, těhotenství, rodičovskému stavu, náboženství atd. Je přísně zakázáno hrozit násilím, vykonávat tělesné tresty, fyzicky či verbálně urážet či jakkoliv jinak neprávně pronásledovat.

Pracovní podmínky

Dodavatelé Doosan Škoda Power svým zaměstnancům poskytnou bezpečné a zdraví nepoškozující pracoviště, které bude v souladu s příslušnými zákony a nařízeními. Všem zaměstnancům budou poskytnuty příslušné informace, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a bude jim poskytnuto příslušné školení a vybavení. Dodavatelé budou jednat v souladu s dalšími požadavky na bezpečnost tak, jak je odsouhlaseno ve smluvních dokumentech. Jako naprosté minimum dodavatelé svým zaměstnancům poskytnou pitnou vodu, čisté toalety, dostatečnou ventilaci, únikové východy, řádné osvětlení a přístup k první pomoci, či jiná opatření pro pohotovostní ošetření.

Prevence proti používání alkoholických a omamných látek na pracovišti

Ve Doosan Škoda Power není povolená konzumace alkoholu a drog. Zaměstnanci dodavatelů a jejich subdodavatelé mohou pracovat na pracovištích společnosti Doosan Škoda Power pouze tehdy, pokud jsou střízliví a nejsou pod vlivem drog.

Dodavatelé budou mít zpracované zásady a směrnice, které budou obsahovat preventivní opatření proti používání alkoholu a drog.

Příležitostně bude zaměstnancům dodavatelů, kteří pracují na pracovištích společnosti Doosan Škoda Power, proveden test na požití drog či alkoholu, pokud to však povoluje legislativa dané země (popř. místní legislativa).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dodavatelé společnosti Doosan Škoda Power budou trvale podporovat preventivní přístup k otázkám životního prostředí a též budou iniciativně podporovat větší odpovědnosti vůči životnímu prostředí.

Přinejmenším by dodavatelé měli splňovat veškeré příslušné zákony a nařízení, týkající se životního prostředí. Dodavatelé jsou povzbuzováni v tom, aby měli své vlastní systémy řízení, které tyto požadavky plní. Doosan Škoda Power též podporuje dodavatele v tom, aby rozvíjeli a používali technologie, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí.

Kodex_chovani_pro_dodavatele_DSPW.pdf

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Vize

Vize

Mottem a cílem veškerých našich činností jsou stále lepší výrobky a služby pro naše zákazníky.

Naše strategie

Naše strategie

Strategie společnosti Doosan je založena na zásadě „2 G“, což znamená růst společnosti prostřednictvím individuálního růstu. 2 G představují kruh pozitivní zpětné vazby, v němž lidé podporují růst společnosti, která zase lidem dává možnost postupu. Společnost Doosan je přesvědčena, že trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze prostřednictvím lidí.

Celosvětová síť

Celosvětová síť

Zjistěte, jak Doosan Škoda Power vytváří inovace a změny po celém světě

Check back soon for new video contents
Download
Close