Go to main contents

Naši dodavatelé

Zde si můžete stáhnout všeobecné obchodní podmínky Doosan Škoda Power.

1. Účel

  • Níže uvedená pravidla jsou souborem závazných podmínek pro DODAVATELE a všechny jeho subdodavatelé v celém dodavatelském řetězci, jakož i osoby samostatně výdělečně činné, kteří jsou určeni k provedení díla nebo poskytnutí služeb (dále jen „DODAVATEL“) při plnění předmětu díla na pracovištích v Plzni společnosti Doosan Škoda Power s. r. o (dále jen „DSPW“), kde jsou prováděny práce a jiné činnosti smluvně sjednané mezi DODAVATELEM a DSPW.

    Pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance a pracovníky DODAVATELE. V případě, že některé povinnosti a odpovědnosti upravuje mezi OBJEDNATELEM a DODAVATELEM platná smlouva, jsou tato smluvní ustanovení nadřazena ustanovením těchto pravidel.
Podmínky BOZP, PO a OŽP pro dodavatele vykonávající činnosti na pracovišti v Plzni

Check back soon for new video contents
Download
Close