Go to main contents

Podmínky použití

Terms

Před používáním těchto internetových stránek (www.doosanskodapower.com, dále jen „ stránky“€) si prosím přečtěte tyto podmínky použití (dále jen „podmínky“). Tyto stránky poskytuje společnost Doosan Škoda Power a používat se smějí pouze pro informační účely.

Omezené užití

Společnost Doosan Škoda Power vám uděluje nevýhradní, nepřenositelné, omezené právo přístupu a použití textů, obrázků, zvuků, souborů, odkazů, zdrojových kódů a dalších informací obsažených na těchto stránkách (dále jen „materiály“). Toto omezené právo vás opravňuje k prohlížení a stahování materiálů ze stránek výhradně k vašemu osobnímu a nekomerčnímu užívání a nepředstavuje převod vlastnického práva na tyto materiály ani na jejich kopie.

Jste povinni:

  1. 1. ve všech stažených materiálech ponechat veškerá upozornění na autorská a další vlastnická práva v nich obsažená;
  2. 2. neměnit nijak obsah materiálů ani je nereprodukovat , veřejně nevystavovat, nepředvádět, nešířit a jinak nepoužívat k veřejným nebo komerčním účelům; a
  3. 3. nepřevádět materiály na jiné osoby, pokud jim nesdělíte povinnosti plynoucí z těchto podmínek nebo z jiných podmínek na těchto stránkách a pokud se nezavážou tyto povinnosti přijmout.

Zavazujete se řídit všemi dalšími omezeními zobrazenými na těchto stránkách při jejich aktualizaci čas od času. Na tyto stránky a veškeré zde obsažené materiály se vztahuje autorské právo a ochrana celosvětovými zákony a ustanoveními dohod o autorských právech a vy se zavazujete vyvarovat se jakéhokoli neoprávněného kopírování materiálů. Vaše nedodržení podmínek těchto stránek povede bez předchozího upozornění k automatickému ukončení platnosti všech práv vám udělených a vy musíte neprodleně zničit veškeré kopie stažených materiálů, které máte ve svém držení nebo které jsou pod vaší kontrolou. Kromě případů, kde je to v těchto podmínkách výslovně uvedeno, vám společnost Doosan Škoda Power neuděluje žádná výslovná ani nevyslovená práva podle žádných patentů, ochranných známek, autorských práv nebo obchodních tajemství.

Odkazy na stránky třetích stran

Společnost Doosan Škoda Power může na těchto stránkách umísťovat odkazy na internetové stránky provozované jinými subjekty, a pokud takové stránky použijete, opouštíte tyto její stránky. Společnost Doosan Škoda Power nezaručuje spolehlivost žádných internetových stránek třetích stran, na které tyto její stránky odkazují, a nenese odpovědnost za obsah odkazovaných stránek ani za žádné jejich použití.

Externí odkazy na tyto stránky

Veškeré odkazy na tyto stránky musí písemně schválit společnost Doosan Škoda Power, přičemž toto schválení není nutné v případech, že: (i) odkaz je pouze textový a obsahuje pouze název „Doosan Škoda Power“; (ii) odkaz odkazuje pouze na stránku www.doosanskodapower.com, a nikoli na stránky na hlubších úrovních; (iii) odkaz po aktivování uživatelem zobrazí stránku na celou obrazovku v plně funkčním a navigovatelném okně prohlížeče, a nikoli v „rámu“ v rámci propojených internetových stránek; a (iv) vzhled, umístění a další vlastnosti odkazu nemohou vytvořit falešný dojem, že nějaký subjekt, jeho aktivity nebo výrobky jsou ve spojení se společností Doosan Škoda Power nebo od ní sponzorovány a nemohou vést k poškození nebo ke snížení dobré pověsti spojované s názvem a ochrannými známkami společnosti Doosan Škoda Power nebo jejích dceřiných společností. Souhlasíte s tím, že společnost Doosan Škoda Power může kdykoli podle vlastního uvážení ukončit své svolení s odkazem na tyto stránky, a v takovém případě se zavazujete neprodleně odstranit veškeré odkazy na tyto stránky a přestat používat veškeré ochranné známky společnosti Doosan Škoda Power.

Údaje poskytnuté uživatelem

Veškeré osobně určitelné údaje, které společnosti Doosan Škoda Power poskytnete prostřednictvím těchto stránek, jsou chráněny v rámci zásad ochrany osobních údajů spojených s těmito stránkami, a žádné jiné údaje, které se považují za důvěrné nebo podléhají vlastnickým právům společnosti Doosan Škoda Power, byste prostřednictvím těchto stránek odesílat neměli. Souhlasíte s tím, že veškeré údaje nebo materiály, které společnosti Doosan Škoda Power poskytnete a které přitom nejsou společností výslovně vyžádané, nebudou považovány za důvěrné ani podléhající vlastnickým právům. Tím, že takové údaje nebo materiály společnosti Doosan Škoda Power poskytnete, udělujete společnosti Doosan Škoda Power neomezené bezúplatné oprávnění tyto údaje a materiály používat, reprodukovat, zobrazovat, veřejně předvádět, přenášet a rozšiřovat, a dále souhlasíte s tím, že společnost Doosan Škoda Power smí využívat veškeré myšlenky, koncepty a know-how, které společnosti Doosan Škoda Power poskytnete. Je zakázáno společnosti Doosan Škoda Power poskytovat informace a materiály, které jsou hanlivé, výhružné, nemravné, obtěžující nebo jinak nezákonné, případně jejichž součástí jsou materiály podléhající cizím vlastnickým právům.

Sběr e-mailů

Odmítáme jakékoli pokusy třetích stran získat přístup k e-mailovým adresám uvedeným na těchto stránkách pomocí programů na sběr e-mailových adres a/nebo jiného podobného softwaru bez předchozího svolení.

Místní zákony

Společnost Doosan Škoda Power tyto stránky řídí a provozuje ze svého sídla v Plzeň, Česká republika. Jestliže tyto stránky používáte mimo Česká republika, nesete plnou zodpovědnost za plnění požadavků všech místně platných zákonů jiných států ve vztahu k materiálům a k obsahu třetích stran.

Změny

Společnost Doosan Škoda Power si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení kdykoli částečně nebo zcela měnit, upravovat, doplňovat a odstraňovat části těchto podmínek. Změny těchto podmínek nabývají účinnosti v okamžiku zveřejnění oznámení o dané změně. Pokračování v užívání těchto stránek po zveřejnění každé změny těchto podmínek se považuje za přijetí těchto změn.

Společnost Doosan Škoda Power může kdykoli ukončit, změnit, pozastavit nebo uzavřít jakoukoli součást stránek společnosti Doosan Škoda Power, včetně dostupnosti jakýchkoli prvků stránek. Společnost Doosan Škoda Power může rovněž určovat omezení určitých prvků či služeb a omezovat váš přístup k celým stránkám nebo k jejich částem, a to bez upozornění a bez ručení. Společnost Doosan Škoda Power může ukončit platnost shora udělených oprávnění, práv a povolení a vy jste po tomto ukončení povinni okamžitě zničit veškeré materiály.

Podmínky nabývají účinnosti dne 1. srpna 2008.

V případě dotazů nebo připomínek nás kontaktujte pomocí odkazu.

Check back soon for new video contents
Download
Close