Go to main contents

Právní upozornění

Omezené užití

Svým přístupem na tyto internetové stránky společnosti Doosan Škoda Power (dále jen „stránky“), jejich prohlížením nebo používáním stvrzujete, že jste se seznámili s ustanoveními tohoto právního upozornění, s podmínkami použití a se zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „podmínky“), že jim rozumíte a že se zavazujete řídit těmito podmínkami jakož i platnými zákony a předpisy. Jestliže s některými podmínkami uvedenými na těchto stránkách nesouhlasíte, pak prosím tyto stránky nepoužívejte. Společnost Doosan Škoda Power může bez oznámení vaší osobě upravovat nebo aktualizovat jakékoli informace uvedené na těchto stránkách.

Tyto stránky a veškerý obsah těchto stránek je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Doosan Škoda Power kopírovat, reprodukovat, znovu zveřejňovat, nahrávat, vyvěšovat, přenášet, rozšiřovat nebo používat k tvorbě odvozených děl s tou výjimkou, že společnost Doosan Škoda Power vám uděluje nevýhradní, nepřenositelné, omezené právo přístupu a použití textů, obrázků, zvuků, souborů, odkazů, zdrojových kódů a dalších informací obsažených na těchto stránkách (dále jen „materiály“), a to výhradně na vašem počítači a k vašemu osobnímu, nekomerčnímu užívání těchto stránek. Toto svolení je podmíněno ponecháním veškerých upozornění na autorská a další vlastnická práva obsažená ve všech stažených materiálech, neměněním obsahu materiálů a nepřeváděním materiálů na jiné osoby, pokud jim nesdělíte povinnosti plynoucí z těchto stránek a pokud se nezavážou tyto povinnosti přijmout.

Na tyto stránky a veškeré zde obsažené materiály se vztahuje autorské právo a ochrana celosvětovými zákony a ustanoveními dohod o autorských právech a vy se zavazujete vyvarovat se jakéhokoli neoprávněného kopírování materiálů. Vaše nedodržení podmínek těchto stránek povede bez předchozího upozornění k automatickému ukončení platnosti všech práv vám udělených a vy musíte neprodleně zničit veškeré kopie stažených materiálů, které máte ve svém držení nebo které jsou pod vaší kontrolou. Kromě případů, kde je to v těchto podmínkách výslovně uvedeno, vám společnost Doosan Škoda Power neuděluje žádná výslovná ani nevyslovená práva podle žádných patentů, ochranných známek, autorských práv nebo obchodních tajemství.

Odmítnutí odpovědnosti

MATERIÁLY MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI A TYPOGRAFICKÉ CHYBY. SPOLEČNOST Doosan Škoda Power NEZARUČUJE PŘESNOST NEBO ÚPLNOST MATERIÁLŮ ANI SPOLEHLIVOST ŽÁDNÝCH RAD, NÁZORŮ, PROHLÁŠENÍ NEBO JINÝCH INFORMACÍ ZOBRAZENÝCH NEBO ŠÍŘENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PŘÍPADNÉ SPOLÉHÁNÍ NA VEŠKERÉ TAKOVÉ RADY JE NA VAŠE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. SPOLEČNOST Doosan Škoda Power SI VYHRAZUJE PRÁVO ZCELA PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ OPRAVOVAT PŘÍPADNÉ CHYBY NEBO OPOMENUTÍ VE VŠECH ČÁSTECH STRÁNEK A ZÁROVEŇ JE SPOLEČNOST Doosan Škoda Power OPRÁVNĚNA VE STRÁNKÁCH A V MATERIÁLECH NA STRÁNKÁCH OBSAŽENÝCH KDYKOLI A BEZ UPOZORNĚNÍ PROVÁDĚT JAKÉKOLI JINÉ ZMĚNY.

Omezené ručení

SPOLEČNOST Doosan Škoda Power ŽÁDNÉMU SUBJEKTU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ANI JINÉ ŠKODY (MIMO JINÉ ZA ZTRÁTU ZISKU, PŘERUŠENÍ ČINNOSTI, ZTRÁTU INFORMACÍ, PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT VE VAŠICH SYSTÉMECH ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ), KTERÉ SOUVISEJÍ S POUŽÍVÁNÍM OBSAHU, MATERIÁLŮ A FUNKCÍ TĚCHTO STRÁNEK ANI S NIMI PROPOJENÝCH STRÁNEK NEBO S NEMOŽNOSTÍ JE POUŽÍVAT, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST Doosan Škoda Power JE VÝSLOVNĚ INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

Check back soon for new video contents
Download
Close