Go to main contents

Zásady používání souborů cookie

Tyto Zásady používání souborů cookie platí pro používání souborů cookie a pluginů pro sociální média na webových stránkách společnosti Doosan Škoda Power s.r.o. www.doosanskodapower.com (dále jen „webová stránka“).

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na pevném disku zařízení a které obsahují určité informace a někdy osobní údaje. Pluginy sociálních médií jsou softwarové prvky vyvinuté a poskytované poskytovateli služeb sociálních médií, které zajišťují integraci sociálních médií do webových stránek, jsou-li v nich zabudovány.

Máte-li zájem o obecné informace o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje jinak než prostřednictvím cookies a pluginů sociálních médií, včetně zpracování souvisejícího s komunikací přes e-mail, telefon, fax a sociální média a souvisejícího s objednávkami nebo nákupy, přečtěte si prosím naše Všeobecné zásady ochrany údajů.

Pro zpracování osobních údajů osob, které podaly žádost prostřednictvím volby „Práce pro Doosan“ na této webové stránce nebo jiných webových stránkách skupiny Doosan platí samostatné zásady ochrany údajů žadatele.

1. OBECNÉ INFORMACE

1.1. Správcem údajů pro zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím souborů cookie a pluginů sociálních médií na této webové stránce je společnost Doosan Škoda Power s.r.o. se sídlem na adrese Tylova 1/57 301 00 (Doručovací PSČ: 301 28) Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24733, IČ: 49193864 (dále jen: „Doosan“, „my“). Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu na [email protected]

1.2. Odkazy na zákony a předpisy, které jsou v těchto Zásadách uvedené, zahrnují rovněž jakékoliv pozdější změny, nahrazení nebo zrušení těchto zákonů nebo předpisů včetně jakýchkoliv rozhodnutí.

1.3. Společnost Doosan si vyhrazuje právo tyto zásady na základě vlastního uvážení čas od času upravit, změnit či doplnit. Takové úpravy, změny nebo dodatky budou oznámeny prostřednictvím webové stránky. Pokud s těmito úpravami, změnami nebo dodatky nesouhlasíte, informujte nás zasláním e-mailové zprávy na adresu [email protected]. Pokud takovouto e-mailovou zprávu neobdržíme do tří (3) pracovních dnů od oznámení změn Zásad používání souborů cookie na webových stránkách, budeme to považovat za přijetí všech takových změn.

2. SOUBORY COOKIE

2.1. Ukládání souborů cookie se můžete vyhnout příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Pokyny, jak postupovat, naleznete zde:


Nepovolení souborů cookie při návštěvě webové stránky může nicméně způsobit, že některé funkce webové stránky nemusí pracovat správně.

2.2. Při návštěvě webové stránky Doosan ukládá více druhů souborů cookie. Většina dat souvisejících se soubory cookie, jejich umisťování a používání umožňuje identifikovat uživatele a společnost Doosan je používá pro získání vhledu do používání webových stránek uživateli pomocí shromažďování statistických údajů a údajů o používání, což jí umožňuje zkvalitňovat zkušenosti uživatelů při prohlížení.

2.3. Na webových stránkách používáme následující typy souborů cookie:

Name Type Purpose Storage period
“_dc_gtm_UA-4367610-2” Funkční Tento soubor cookie zaznamenává vaše předvolby, tak aby zůstaly zachovány při každém návratu na naši webovou stránku. Běžně se jedná o nastavení jazyka a další možnosti, kde lze vybrat své preference. V případě, že jsou na webových stránkách použity formuláře, informace jsou uchovávány v cookie souboru relace pro zvýšení pohodlí uživatelů webových stránek. Pokud například při odesílání formuláře zapomenete vyplnit některá pole, můžeme automaticky doplnit hodnoty polí, která byla vyplněna, čímž snižujeme počet polí, která musíte doplňovat. Tyto informace jsou uloženy pouze ve vašem prohlížeči. 1 den
Google Analytics cookies, including:
• “_ga”,
• “_gid”,
Analytical and statistical Soubory cookie Google Analytics používáme pro zjišťování, jakým způsobem návštěvníci stránek stránky používají. S těmito informacemi můžeme sestavovat zprávy a zlepšovat naše webové stránky a služby. Tyto soubory cookie shromažďují informace anonymní formou, včetně počtu návštěvníků stránek, odkud návštěvníci na stránky přicházejí a jednotlivé stránky, které navštívili.

Více informací o souborech cookie Google Analytics najdete na:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1
• „_ga“: 2 roky
• „_gid“: 1 den

2.4. Svůj souhlas s používáním souborů cookie společností Doosan můžete kdykoliv odvolat. Pro uplatnění tohoto práva stačí odstranit soubory cookie, které byly umístěny na vašem zařízení. Chcete-li tak učinit, postupujte prosím podle výše uvedených pokynů k obsluze pro příslušný prohlížeč.

3. ÚČELY, KE KTERÝM DOOSAN POUŽÍVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

3.1. Společnost Doosan zpracovává vaše osobní údaje k provádění statistické analýzy, abychom mohli vylepšovat naše webové stránky a reklamu.

3.2. Doosan může vaše osobní údaje zpracovávat také pro zajišťování oprávněných zájmů společnosti, jejích poboček a partnerů nebo třetí strany, pokud vaši registraci nebo používání webové stránky lze považovat za (a) porušení těchto Zásad nebo práva duševního vlastnictví nebo jiných práv třetí strany, (b) ohrožení bezpečnosti nebo integrity některé z internetových stránek nebo společnosti Doosan nebo některé z jejích přidružených společností nebo jejích subdodavatelů základních systémů vzhledem k virům, trojským koním, spywaru, malwaru nebo jakékoliv jiné formy škodlivého kódu, nebo (c) jakkoliv rasistické, nenávistné, obscénní, diskriminační, konané se zlým úmyslem, zraňující nebo jiným způsobem nevhodné nebo nezákonné.

3.3. Vaše osobní údaje mohou být předány policií nebo soudním orgánům jako důkaz, pokud existují odůvodněná podezření z protiprávního jednání nebo zločinu spáchaného vámi prostřednictvím používání některé z webových stránek.

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Zpracování vašich osobních údajů pro účely uvedené v článku 3 výše je založeno na právním závazku, který společnost Doosan musí dodržovat nebo na oprávněném zájmu společnosti Doosan nebo třetí strany.

4.2. Při zpracování vašich osobních údajů nezbytném pro účely uskutečnění našich oprávněných zájmů, tyto účely zahrnují:

  • Průběžné zkvalitňování webových stránek Doosan, kanálů sociálních médií, produktů a služeb pro zajištění nejlepší možné kvality;
  • Ochranu našich webových stránek, kanálů sociálních médií a služeb před zneužitím a nezákonnou činností;
  • Marketing a propagaci našich produktů, služeb, značek a celkový komerční úspěch našich produktů a služeb.

5. KOMU DOOSAN POSÍLÁ VAŠE ÚDAJE

5.1. Doosan využívá třetí strany ke zpracování vašich osobních údajů pro poskytování služeb webových stránek. Tyto třetí strany mohou za společnost Doosan zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě výslovných písemných pokynů společnosti Doosan.

Společnost Doosan zaručuje, že všichni poskytovatelé služeb zpracování jsou vybíráni s náležitou péčí a jsou povinni dodržovat bezpečnost a integritu vašich osobních údajů.

5.2. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dalšími subjekty v rámci společností skupiny Doosan. Nicméně zajistíme, aby všechny tyto subjekty skupiny Doosan přistupovaly ke zpracování vašich osobních údajů v souladu s pravidly stanovenými v těchto Zásadách používání souborů cookies.

5.3. Doosan neodesílá vaše osobní údaje v identifikovatelné podobě žádné třetí straně bez vašeho výslovného souhlasu. Doosan může nicméně dalším organizacím odesílat anonymizované údaje, které tyto organizace mohou využívat pro zkvalitňování produktů a služeb a upravování marketingu a zobrazování reklamy na míru a k prodeji tohoto zboží a služeb.

6. UMÍSTĚNÍ A PŘENOS

6.1. Společnost Doosan zpracovává vaše osobní údaje v rámci Korejské republiky.

7. ZÁRUKY KVALITY

7.1. Doosan vynakládá maximální úsilí, aby zpracovával pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění účelů uvedených v článku 3 výše.

7.2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro plnění účelů uvedených v článku 3 výše, nebo dokud proti zpracovávání vašich osobních údajů nevznesete námitku z důvodů, které souvisí s vaší konkrétní situací. To může znamenat, že již nebudete moci využívat celou webovou stránku nebo její části. Doosan zruší identifikaci vašich osobních údajů, když již nebudou nezbytné pro účely uvedené v článku 3 výše, pokud neexistuje:

  • Převažující zájem společnosti Doosan, nebo jakékoli jiné třetí strany na zachování osobních údajů v identifikovatelné formě;
  • Právní nebo regulační povinnost nebo soudní nebo administrativní příkaz, který společnosti Doosan brání v jejich vyřazení z identifikace.

7.3. Doosan přijme příslušná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem či krádeží stejně jako před náhodnou ztrátou, manipulací nebo zničením. Přístup zaměstnanců společnosti Doosan nebo třetích stran provádějících zpracování bude omezen na to, co je nutné, a bude podléhat přísné povinnosti mlčenlivosti.

8. VAŠE PRÁVA

8.1. Máte právo požadovat přístup ke všem osobním údajům zpracovávaným společností Doosan vztahujícím se k vaší osobě. Společnost Doosan si vyhrazuje právo účtovat administrativní poplatek za opakované žádosti o přístup, které jsou zjevně předkládané za účelem obtěžování nebo poškození společnosti Doosan. V každé žádosti musí být specifikováno, pro jakou činnost zpracování si přejete uplatnit své právo na přístup a k jakým kategoriím údajů si přejete získat přístup.

8.2. Máte právo bezplatně požádat o opravu jakýchkoliv nepřesných údajů, které se vás týkají. Pokud předkládáte žádost o opravu údajů, je nutné k této žádosti přiložit důkaz o chybnosti údajů, o jejichž opravu žádáte.

8.3. Máte právo požádat o vymazání osobních údajů, které se vás týkají, pokud tyto údaje již nejsou třeba pro účely uvedené v článku 3 výše nebo pokud úspěšně vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě vaší konkrétní situace. Je nicméně třeba mít na paměti, že žádost o vymazání bude společnost Doosan hodnotit z hlediska existence:

  • Převažujících zájmů společnosti Doosan nebo jakékoliv jiné třetí strany;
  • Právních nebo regulačních povinností nebo správních nebo soudních příkazů, které mohou být s vymazáním v rozporu.
Namísto o vymazání můžete požádat také, aby společnost Doosan zpracování vašich osobních údajů omezila, jestliže (a) zpochybňujete přesnost údajů, (b) zpracování je nelegitimní nebo (c) údaje již nejsou třeba pro účely uvedené v článku 3 výše.

8.4. Máte právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jste schopni prokázat, že existují vážné a oprávněné důvody spojené s těmito konkrétními okolnostmi, které tuto námitku odůvodňují. Pokud však jde o zpracování za účelem přímého marketingu, máte právo takové zpracování odmítnout bezplatně a bez udání důvodu.

8.5. Máte právo obdržet od nás ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné formě veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli.

8.6. Pokud si přejete podat žádost o uplatnění jednoho nebo více výše uvedených práv, můžete ji zaslat e-mailem na adresu pro záležitosti obecné ochrany osobních údajů: [email protected]. Žádost o uplatnění práva nebude vykládána jako souhlas se zpracováním vašich osobních údajů nad rámec toho, co je nezbytné pro zpracování vaší žádosti. Taková žádost by měla jasně uvádět právo, které chcete uplatnit a důvody k tomuto kroku, jsou-li vyžadovány. Také musí být opatřena datem a podpisem a musí být přiložena digitálně naskenovaná kopie vašeho platného průkazu totožnosti. Pokud použijete kontaktní formulář, Doosan může požádat o podepsané potvrzení a ověření vaší totožnosti.

Doosan vás o obdržení této žádosti bude neprodleně informovat. Prokáže-li se žádost jako platná, Doosan jí vyhoví, jakmile to bude možné a nejpozději třicet (30) dnů od obdržení žádosti.

Pokud máte jakoukoli stížnost ohledně zpracování vašich osobních údajů společností Doosan, neváhejte a obraťte se na společnost Doosan prostřednictvím výše uvedené obecné e-mailové adresy pro záležitosti ochrany osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů.

Check back soon for new video contents
Download
Close