Go to main contents

Zásady ochrany osobních údajů žadatelů o zaměstnání

Těmito zásadami ochrany osobních údajů žadatelů o zaměstnání (dále jen „Zásady“) se řídí zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen „společnost Doosan“) a jejích přidružených subjektů v souvislosti s Vaší žádostí o zaměstnání u společnosti Doosan nebo u některého z jejích přidružených subjektů, ať již na základě používání webových stránek kteréhokoliv z přidružených subjektů společnosti Doosan (dále jen „Webové stránky“), nebo na základě jakýchkoliv jiných prostředků, a během následné komunikace s naší společností, ať již e-mailem, telefonicky, faxem nebo prostřednictvím sociálních médií (např. LinkedIn) v souvislosti s nabídkami zaměstnání.

POZNÁMKA 1. Tyto Zásady se vztahují výhradně na zpracování osobních údajů osob ucházejících se o zaměstnání u společnosti Doosan nebo jejích přidružených subjektů. Pokud jde o naše obecné zásady týkající se používání našich Webových stránek a naší komunikace s Vámi v jakékoliv jiné roli, než je role žadatele o zaměstnání, dovolujeme si Vás odkázat na naše Obecné zásady ochrany osobních údajů.

POZNÁMKA 2. Pokud chcete informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje pomocí cookies, sociálních plug-inů a dalších typů sledovacích technologií, dovolujeme si Vás odkázat na naše Zásady používání souborů cookie.

Použitím formuláře na webových stránkách, kliknutím na „Podat žádost“ a zasláním své žádosti poté, co jste byli informováni o těchto Zásadách v právním upozornění (tzv. disclaimer) uvedeném na daných webových stránkách, potvrzujete, že jste se s těmito Zásadami pečlivě seznámili a že s nimi bezvýhradně souhlasíte.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Vaše osobní údaje zpracovává společnost Doosan Škoda Power s.r.o., Tylova 1/57 Plzeň, Česká republika, 301 00 (doručovací PSČ: 301 28), IČ: 49193864, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24733, a její přidružené subjekty (dále jen „společnost Doosan“ nebo „my“, „nás“, „nám“ apod.). Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese [[email protected]].

1.2 Pokud se v těchto Zásadách odkazuje na určité zákony či jiné právní předpisy, má se za to, že tento odkaz zahrnuje i veškeré případné změny, nahrazení či zrušení těchto zákonů či právních předpisů, včetně jakýchkoliv souvisejících exekutivních rozhodnutí.

1.3 Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoliv podle svého vlastního uvážení změnit. Tato změna bude oznámena prostřednictvím Webových stránek. Pokud neobdržíme Váš e-mail do tří (3) pracovních dnů po oznámení změn na Webových stránkách, bude se mít za to, že jste veškeré tyto změny přijali.

2. DRUHY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

2.1 Pokud se ucházíte o zaměstnání u společnosti Doosan, shromažďujeme o Vás následující osobní údaje:

  • Vaše kontaktní údaje a základní informace o Vaší totožnosti, které nám poskytnete, jako je např. Vaše fotografie, jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum a místo narození, státní příslušnost apod.;
  • Vaše životopisné údaje, jako je např. bývalý a současný zaměstnavatel, pracovní zkušenosti, vzdělání, kvalifikace, reference apod.;
  • Jakékoliv další osobní údaje, které se nám rozhodnete sdělit ve své žádosti o zaměstnání;
  • Veřejně dostupné informace z Vašeho profilu na sociálních médiích

2.2 Vše uvedené osobní údaje zpravidla získáváme přímo od Vás. Pokud se však ucházíte o zaměstnání přes externí pracovní agenturu, obdržíme Vaše osobní údaje prostřednictvím této agentury. Je povinností této agentury seznámit Vás s informacemi obsaženými v těchto Zásadách. Doporučujeme Vám seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů, které uplatňuje Vaše externí pracovní agentura, abyste zjistili, jaké osobní údaje o Vás zpracovává, jaké jsou podmínky tohoto zpracování a jak můžete uplatnit svá práva vůči této agentuře. Nebudeme zasílat žádné osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím webových stránek nebo jakýmkoliv jiným způsobem, externím pracovním agenturám, pokud k nám k tomu nedáte svůj výslovný souhlas.

2.3 Pokud Vám nabídneme pracovní pozici, naše interní náborové oddělení může rovněž přidat osobní údaje týkající se Vaší žádosti do Vašeho profilu.

2.4 Při ucházení se o zaměstnání u naší společnosti, zejména prostřednictvím žádosti na Webových stránkách, nedochází ke zpracování osobních údajů, které lze považovat za citlivé údaje. Citlivé údaje jsou osobní údaje týkající se Vašeho rasového a etnického původu, politické příslušnosti, náboženského přesvědčení, členství v odborech, Vašeho zdravotního stavu, sexuálního života nebo záznamu v rejstříku trestů. Pokud vznikne během náborového procesu potřeba tyto informace získat, budete o tyto informace výslovně požádáni a bude Vám dána možnost dát souhlas se zpracováním těchto citlivých údajů samostatně.

Pokud se nicméně rozhodnete nahrát nebo jinak poskytnout citlivé údaje o své osobě, pak toto nahrání nebo poskytnutí bude představovat Váš svobodně daný, konkrétní, informovaný, výslovný a jednoznačný písemný souhlas se zpracováním těchto údajů z naší strany v souladu s těmito Zásadami.

3. ÚČELY, K NIMŽ POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

3.1 Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám umožnili ucházet se o zaměstnání u naší společnosti a abychom mohli zpracovat a posoudit Vaši žádost a následně o ní rozhodnout.

3.2 Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom se mohli hájit v případě sporu týkajícího se Vaší žádosti (např. v souvislosti se zamítnutím Vaší žádosti z naší strany).

3.3 Pokud jste nakonec úspěšně přijati na konkrétní pozici u naší společnosti, pak Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být použity k personálním účelům v rámci veškerých aspektů souvisejících s Vaším zaměstnáním u naší společnosti.

3.4 Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem provádění statistických analýz, jejichž cílem je zdokonalit náš proces podávání žádostí o zaměstnání a náboru pracovníků, jakož i naši celkovou nabídku služeb obecně. Pokud je to možné, toto zpracování probíhá pseudonymním způsobem.

3.5 Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli dodržovat své zákonné povinnosti nebo abychom mohli vyhovět případné důvodné žádosti od příslušných zástupců donucovacích orgánů, justičních orgánů, vládních agentur nebo úřadů, včetně příslušných úřadů pro ochranu osobních údajů.

3.6 Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli informovat jakoukoliv třetí osobu v souvislosti s případným sloučením s touto osobou, akvizicí této osoby z naší strany nebo akvizicí naší společnosti ze strany této osoby, rozdělením ze strany této osoby nebo jinou akciovou nebo nákupní transakcí s touto třetí osobou a jejími poradci, i když se tato třetí osoba nachází mimo Evropskou unii.

3.7 Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů našich partnerů nebo některé třetí osoby v případě, že Vaše používání Webových stránek v souvislosti s Vaší žádostí nebo Vaši žádost jako takovou lze považovat: (a) za porušení platných podmínek používání Webových stránek nebo práv duševního vlastnictví nebo jakýchkoliv jiných práv některé třetí osoby, (b) za nebezpečí či hrozbu pro bezpečnost nebo integritu našich Webových stránek, sociálních médií nebo jiných komunikačních kanálů nebo IT systémů subdodavatelů naší společnosti nebo subdodavatelů našich přidružených subjektů kvůli virům, trojským koňům, spyware, malware nebo jakýmkoliv dalším formám škodlivého kódu, nebo (d) jakýmkoliv způsobem za nenávistnou, obscénní, diskriminační, rasistickou, hanlivou, zlomyslnou, urážlivou nebo nějakým jiným způsobem za nepatřičnou či nelegální.

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uvedeným v článku 3.1, protože toto zpracování je nezbytné k provedení opatření na Vaši žádost ještě před uzavřením smlouvy.

4.2 Zpracování Vašich osobních údajů za účelem uvedeným v článku 3.3 je nezbytné pro ochranu našeho oprávněného zájmu, kterým je schopnost hájit se v případě sporu.

4.3 Zpracování Vašich osobních údajů za účelem uvedeným v článku 3.4 je nezbytné pro ochranu našeho oprávněného zájmu ušetřit čas a zdroje, abychom svou podnikatelskou činnost mohli provozovat efektivněji díky opětovnému použití již dostupných informací tam, kde je to možné.

4.4 Zpracování Vašich osobních údajů za účelem uvedeným v článku 3.5 je nezbytné pro ochranu našeho oprávněného zájmu neustále vylepšovat naše webové stránky, Sociální média, produkty a služby, a tak Vám zajistit ten nejlepší možný komfort.

4.5 Zpracování Vašich osobních údajů za účelem uvedeným v článku 3.6 je nezbytné k tomu, abychom mohli splnit své zákonné povinnosti.

4.6 Zpracování Vašich osobních údajů za účelem uvedeným v článku 3.7 je nezbytné pro ochranu našeho oprávněného zájmu, kterým je schopnost posuzovat nebo realizovat běžné firemní transakce, fúze či akvizice.

4.7 Zpracování Vašich osobních údajů za účelem uvedeným v článku 3.8 je nezbytné pro ochranu našeho oprávněného zájmu chránit naše Webové stránky, Sociální média, produkty a služby před zneužíváním a nezákonnou činností.

5. KOMU ZASÍLÁME VAŠE ÚDAJE

5.1 Při zajišťování provozu Webových stránek a Sociálních médií a při zpracovávání Vašich osobních údajů využíváme služeb externích zpracovatelů. Tito externí zpracovatelé jsou oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje pro naši společnost pouze na základě našeho výslovného písemného pokynu.

5.2 Vaše osobní údaje sdílíme s dalšími subjekty v rámci skupiny společností Doosan. Zajistíme však, aby všechny subjekty skupiny Doosan vynaložily náležitou péči k tomu, aby veškeré zpracování Vašich osobních údajů bylo v souladu s tím, co je uvedeno v těchto Zásadách.

5.3 Vaše osobní údaje mohou být z naší vlastní iniciativy předány policii nebo justičním orgánům jako důkaz, nebo pokud existuje důvodné podezření, že jste se dopustili protiprávního jednání nebo trestného činu v souvislosti s Vaší žádostí.

6. LOKALITA A PŘEDÁVÁNÍ

6.1 Vaše osobní údaje zpracováváme především v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely uvedené v článku 3 těchto Zásad však také můžeme předávat Vaše osobní údaje jiným subjektům v rámci naší skupiny nebo třetím osobám, které pro nás zpracovávají údaje mimo EHP. Pokud k tomuto předání dojde, společnost Doosan zajistí, aby existovaly záruky zajišťující bezpečnost a integritu Vašich osobních údajů, jakož i veškerá Vaše případná práva týkající se Vašich osobních údajů, která máte podle obecně závazných právních předpisů.

6.2 Každý subjekt mimo EHP, který zpracovává Vaše osobní údaje, bude povinen poskytnout vhodné záruky pro zajištění bezpečnosti a integrity Vašich údajů. Tyto záruky budou důsledkem:

  • Skutečnosti, že v zemi příjemce platí právní předpisy, které lze považovat za srovnatelné s ochranou zajišťovanou v rámci EHP; nebo
  • Smluvního ujednání mezi námi a daným subjektem. Všechny naše subjekty jsou účastníky smluvní dohody založené na Standardních smluvních doložkách Evropské komise (mezi dvěma správci údajů) (Rozhodnutí Komise C(2004)5721).

7. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

7.1 Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze tak dlouho, dokud je to potřeba pro dosažení účelů uvedených v článku 3 těchto Zásad, nebo pokud jde o účely uvedené v článcích 3.1 a 3.2, až do okamžiku, kdy odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním. Provedeme deidentifikaci Vašich osobních údajů, pokud již nejsou nutné pro účely uvedené v článku 3 těchto Zásad, ledaže existuje:

  • Převládající zájem společnosti Doosan nebo jakékoliv jiné třetí osoby na zachování identifikovatelnosti Vašich osobních údajů;
  • Zákonná nebo regulační povinnost nebo soudní či správní nařízení, které nám brání v jejich deidentifikaci.

7.2 Berete na vědomí, že jedním z významných aspektů, který souvisí s používáním našich webových stránek, respektive s ucházením se o zaměstnání u naší společnosti nebo u našich přidružených subjektů, je posuzování Vašich odborných a osobních charakteristik s cílem nalézt pro Vás vhodnou pozici u naší společnosti nebo u našich přidružených subjektů nebo posoudit Vaši vhodnost pro určitou pozici. To znamená, že si na základě uvedených charakteristik vytváříme a následně používáme Váš osobní profil. Upozorňujeme však, že toto posuzování není nikdy plně automatizované a že vyžaduje zapojení lidského faktoru.

7.3 Přijmeme vhodná technická a organizační opatření k tomu, abychom zabezpečili Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem či odcizením, jakož i nahodilou ztrátou, manipulací nebo zničením. Naši pracovníci nebo naši externí zpracovatelé budou mít k Vašim osobním údajům přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném a budou se na ně vztahovat přísné povinnosti mlčenlivosti. Berete však na vědomí, že zajištění ochrany a bezpečnosti je založeno na principu vynaložení maximálního úsilí a nelze jej nikdy plně zaručit.

8. VAŠE PRÁVA

8.1 Máte právo požadovat přístup ke všem svým osobním údajům, které zpracováváme. Vyhrazujeme si právo účtovat správní poplatek za vícenásobné následné žádosti o přístup, které jsou zjevně podány s cílem způsobit nám potíže nebo škodu. V každé jednotlivé žádosti musí být uvedeno, pro jakou činnost zpracování údajů si přejete uplatnit své právo na přístup a ke kterým kategoriím údajů si přejete získat přístup.

8.2 Máte právo požadovat, aby jakékoliv Vaše osobní údaje, které jsou nepřesné, byly zdarma opraveny. Pokud podáte žádost o opravu, musí být k této žádosti přiložen doklad o chybnosti údajů, jejichž oprava je požadována.

8.3 Máte právo odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

8.4 Máte právo požadovat, aby Vaše osobní údaje byly smazány, pokud již nejsou potřebné v souvislosti s účely uvedenými v článku 3 výše, nebo pokud jste odvolali svůj souhlas s jejich zpracováním. Mějte však na vědomí, že žádost o smazání budeme posuzovat na základě zohlednění:

  • Převládajících zájmů společnosti Doosan nebo jakékoliv jiné třetí osoby;
  • Případných zákonných nebo regulačních povinností nebo soudních či správních nařízení, která jsou s tímto smazáním v rozporu.

Místo smazání nás také můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, jestliže (a) napadnete přesnost těchto údajů, (b) je toto zpracování nelegitimní, nebo (c) údaje již nejsou potřeba pro účely uvedené v článku 3.

8.5 Máte právo odmítnout zpracování osobních údajů, pokud neprokážeme závažné legitimní důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo že je toto zpracování nutné pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků.

8.6 Máte právo obdržet od nás ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli.

8.7 Pokud si přejete podat žádost o uplatnění jednoho nebo více z výše uvedených práv, můžete zaslat e-mail na adresu [[email protected]]. E-mailová zpráva s žádostí o uplatnění určitého práva nebude vykládána jako souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů nad rámec toho, co je požadováno pro vyřízení Vaší žádosti. V každé žádosti musí být jasně uvedeno, které právo si přejete uplatnit, a, je-li to požadováno, i důvody tohoto uplatnění. Žádost by také měla být datována a podepsána a měla by k ní být přiložena digitálně naskenovaná kopie Vašeho platného občanského průkazu prokazujícího Vaši totožnost. Pokud použijete kontaktní formulář na Webových stránkách, můžeme Vás požádat o Vaše podepsané potvrzení a prokázání totožnosti.

O obdržení Vaší žádosti Vás budeme neprodleně informovat. Pokud je žádost platná, vyřídíme ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po jejím obdržení.

Máte-li jakoukoliv stížnost týkající se našeho zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na adrese [[email protected]]. Pokud nejste s naší odpovědí spokojeni, máte právo podat stížnost k příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů.

Check back soon for new video contents
Download
Close