Go to main contents

Naši dodavatelé

Zde si můžete stáhnout všeobecné obchodní podmínky Doosan Škoda Power.

1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

 • 1.1.INCOTERMS 2010 Obsahuje – li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS 2010, rozumí se tím odkaz na Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek INCOTERMS 2010.
 • 1.2.Identifikační karta. Identifikační kartou se rozumí čipová karta opatřená polepkou s identifikačními údaji opravňující ke vstupu do objektů DSPW a identifikaci pracovníka.
 • 1.3.Smlouva. Smlouvou se rozumí kupní smlouva anebo smlouva o dílo uzavřená v písemné podobě dle části 3 těchto Všeobecných podmínek. Není-li stanoveno jinak, rozumí se kupní smlouvou anebo smlouvou o dílo dle těchto Všeobecných podmínek též případná písemná rámcová kupní smlouva anebo rámcová smlouva o dílo, na jejímž základě bude kupní smlouva anebo smlouva o dílo postupem dle části 3 těchto Všeobecných podmínek uzavírána.
 • 1.4.Objednatel.Objednatelem se v těchto Všeobecných podmínkách rozumí vždy obchodní společnost Doosan Škoda Power s. r. o., IČ 491 93 864, se sídlem Tylova 1/57, Plzeň 301 28, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24733.
 • 1.5.Dodavatel. Dodavatelem se v těchto Všeobecných podmínkách rozumí prodávající ve smyslu ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku anebo zhotovitel ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, bez ohledu na to, zda je takto ve smlouvě označen.
 • 1.6.Občanský zákoník. Občanským zákoníkem se v těchto Všeobecných podmínkách rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1.7.Řádné dodání. Řádným dodáním se v těchto Všeobecných podmínkách rozumí řádné splnění závazku dodavatele dodat předmět plnění objednateli a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu plnění. Řádné dodání nastane splněním všech podmínek stanovených těmito Všeobecnými podmínkami, smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
 • 1.8.Smluvní strany, smluvní strana. Dodavatel a objednatel jsou společně označováni též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana.
 • 1.9.Subdodavatel. Subdodavatelem se dle těchto Všeobecných podmínek rozumí třetí osoba, která na základě samostatného smluvního vztahu mezi ní a dodavatelem dodá pro realizaci smlouvy objednateli část nebo celé plnění nebo součást plnění.
 • 1.10.Termín plnění. Termínem plnění se v těchto Všeobecných podmínkách rozumí stanovená doba k řádnému dodání předmětu plnění.
 • 1.11.Předmět plnění. Předmětem plnění se v těchto Všeobecných podmínkách rozumí věci a jejich součásti anebo dílo, které se smlouvou dodavatel zavazuje dodat objednateli a umožnit mu nabýt vlastnické právo k těmto věcem anebo dílu a objednatel se zavazuje tyto věci anebo dílo převzít a přijmout do vlastnictví a zaplatit za ně dodavateli sjednanou cenu.
 • 1.12.Písemná forma.Písemnou formou se v těchto Všeobecných podmínkách rozumí provedení jednotlivých právních úkonů v písemné podobě, a to formou dopisu, e-mailové zprávy (bez zaručeného elektronického podpisu), nebo faxové zprávy. Jakékoli jednání smluvních stran po telefonu či ústně je právně neúčinné.

2. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

 • 2.1.Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.
 • 2.2.Závaznost. Uzavřením smlouvy dodavatel výslovně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto Všeobecných podmínkách a z těchto Všeobecných podmínek vyplývajících.
 • 2.3.Priorita. V případě, že se smlouva svým obsahem odchyluje od těchto Všeobecných podmínek, mají ujednání smlouvy přednost před odchylnými ujednáními těchto Všeobecných podmínek.
 • 2.4.Obchodní podmínky dodavatele. Obchodní podmínky dodavatele, které nejsou písemně sjednány jako součást smluvní dokumentace mezi smluvními stranami, jsou neúčinné. V případě, že přijetí objednávky obsahuje odkaz na obchodní podmínky dodavatele, které jsou objednateli prokazatelně známy, je objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů ode dne doručení takového přijetí objednávky písemně jej vyloučit a v téže lhůtě takové vyloučení přijetí objednávky doručit dodavateli, přičemž v takovémto případě nedojde k uzavření smlouvy. Nedoručí-li objednatel v uvedené lhůtě dodavateli shora uvedené vyloučení přijetí potvrzení objednávky, platí, že je smlouva uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky objednatele a dodavatele nejsou v rozporu.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • 3.1.Objednávka. Objednatel je oprávněn doručit dodavateli v souladu a za podmínek stanovených těmito Všeobecnými podmínkami písemnou nabídku (návrh na uzavření smlouvy) – objednávku na dodávku předmětu.
 • 3.2.Přijetí objednávky. Dodavatel je povinen Objednávkuve lhůtě 14 dnů ode dne jejího doručení písemně přijmout – potvrdit a doručit ji objednateli přijatou, nebo v této lhůtě sdělit objednateli, že objednávku odmítá. Přijetí a odmítnutí objednávky musí být učiněno písemně. V případě, že dodavatel přijetí objednávky v dané lhůtě neučiní, považuje se objednávka za odmítnutou a smlouva není uzavřena. Doručením přijaté objednávky bez jakýchkoli dodatků, odchylek, výhrad či omezení (viz bod 3.4 těchto Všeobecných podmínek) objednateli dojde k uzavření smlouvy.
 • 3.3.Odvolání objednávky. Dokud nebyla přijatá objednávka doručena objednateli, může být objednatelem písemně bez jakýchkoliv nákladů odvolána.
 • 3.4.Nový návrh dodavatele. Jakákoliv změna obsažená v přijetí objednávky učiněná dodavatelem oproti objednávce objednatele (tj. jakékoli dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny) je považována za nový návrh na uzavření smlouvy. Nepřijme-li objednatel písemně tento nový návrh ve lhůtě 14 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení, platí, že objednatel s navrhovanou změnou nesouhlasí a smlouva uzavřena není.
 • 3.5.Změna smlouvy. Smlouva může být měněna pouze písemně. Objednatel je oprávněn kdykoliv písemně oznámit dodavateli návrh změny smlouvy, zejména co do množství a jakosti předmětu plnění, místa dodání předmětu plnění, dodacích lhůt či pokynů ohledně balení předmětu plnění, přičemž dodavatel je ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemného návrhu na změnu smlouvy povinen:

  a) písemně přijmout návrh změny smlouvy a doručit jej objednateli; nebo
  b) písemně sdělit způsobem dle odst. 3.2 těchto Všeobecných podmínek objednateli objektivní důvody, které dodavateli brání v přijetí změny smlouvy. V takovém případě zůstává v platnosti znění původní smlouvy.

  Pro případ jakékoli změny smlouvy dodavatel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.

4. MNOŽSTVÍ A KVALITA

 • 4.1.Množství. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění v množství určeném smlouvou.
 • 4.2.Kvalita a provedení. Předmět plnění musí být dodán v kvalitě a provedení určeném smlouvou. V případě, že kvalita a provedení předmětu plnění nejsou smlouvou výslovně určeny, je dodavatel povinen dodat předmět plnění v kvalitě a provedení, které plně vyhovuje účelu, k němuž je předmět plnění dodáván, a není-li takový účel sjednán, pak k účelu, ke kterému se takový předmět plnění zpravidla používá. Předmět plnění musí odpovídat všem technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním normám, a to jak normám závazným, tak doporučujícím. Předmět plnění jakož i součásti použité k jeho výrobě musí být nové, nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu. Pokud je předmět plnění dodáván na základě vzorků, návrhů či výkresů, musí zcela odpovídat těmto vzorkům či výkresům. Předmět plnění nesmí být zatíženo právními ani faktickými vadami.

5. CENA

 • 5.1.Cena. Cena za předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a neměnná. Pokud není dohodnuto jinak, cena za předmět plnění zahrnuje veškeré náklady na balení, doklady, dopravu do místa určení a případné pojištění.
 • 5.2.Daň z přidané hodnoty. Je-li dodavatel plátcem DPH, zavazuje se tuto skutečnost spolu s dalšími informacemi uvádět na řádném daňovém dokladu (faktuře) tak, jak to požaduje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Dodavatel odpovídá za veškeré daně, poplatky, cla a podobné poplatky, které souvisejí s předmětem plnění, a které je povinen hradit na základě smlouvy či obecně závazných právních předpisů a je povinen odškodnit objednatele proti všem odpovědnostem a souvisejícím nákladům a výdajům, které mohou být s tímto spojeny.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 6.1.Splatnost faktury. Splatnost jakékoliv faktury dodavatele vystavené na základě smlouvy činí 60 dnů od jejího doručení objednateli. Právo vystavit fakturu za dodání předmětu plnění vznikne dodavateli dnem řádného dodání předmětu plnění, a to na základě podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu plnění.
 • 6.2.Náležitosti faktury. Každá faktura dodavatele musí obsahovat, kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy minimálně:

  a) identifikaci smluvních stran
  b) číslo smlouvy nebo číslo objednávky
  c) číslo faktury, datum vystavení faktury, splatnost faktury
  d) datum uskutečnění zdanitelného plnění
  e) předmět zdanitelného plnění
  f) identifikaci smluvních stran
  g) výši fakturované částky bez DPH
  h) výši fakturované částky celkem
  i) bankovní spojení smluvních stran
 • 6.3.Dodací list.Součástí každé dodávky předmětu plnění, jsou – li předmětem plnění věci či jejich části, musí být dodací list, který bude obsahovat minimálně:

  a) číslo smlouvy nebo číslo objednávky
  b) číslo dodacího listu
  c) datum vystavení dodacího listu
  d) identifikaci smluvních stran, tj. dodavatele a objednatele
  e) identifikaci předmětu plnění včetně technické specifikace
  f) způsob dopravy
  g) označení kontaktní osoby dodavatele

  V případě nekompletního anebo chybějícího dodacího listu je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 EUR za každý nekompletní anebo chybějící dodací list.
 • 6.4.Neúplná faktura.V případě, že faktura vystavená dodavatelem nebude mít těmito Všeobecnými podmínkami, smlouvou anebo obecně závaznými právními předpisy předepsané náležitosti a/nebo bude obsahovat údaje v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami, Smlouvou anebo obecně závaznými právními předpisy, nebude objednatelem proplacena a objednatel ji vrátí zpět dodavateli k doplnění nebo opravě, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení s úhradou sjednané ceny.
 • 6.5.Prohlášení dodavatele. Ke dni uzavření smlouvy dodavatel prohlašuje, že neexistují důvody, na základě kterých by se objednatel stal nebo měla stát ručitelem dle ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) za daňovou povinnost dodavatele vzniklou z titulu DPH, kterou dodavatel objednateli vyúčtoval k ceně za předmět plnění. Dodavatel prohlašuje a zavazuje se, že podá řádné daňové přiznání k DPH a v případě vzniku povinnosti zaplatit DPH tuto odvede místně příslušnému správci daně ve stanovené lhůtě splatnosti. Dodavatel dále prohlašuje, že nemá jakýkoliv úmysl nezaplatit DPH vztahující se k předmětu plnění, nebo úmysl zkrátit daň, či případně vylákat daňové zvýhodnění, a nemá úmysl dostat se do postavení, kdy tuto daň nebude moci zaplatit. Objednatel je oprávněn zadržet částku DPH z každé faktury vystavené dodavatelem v případě, že dodavatel nepotvrdí objednateli písemně při dodání, že objednateli nevzniká povinnost ručení za daň ve smyslu § 109 ZDPH, nebo v případě, že je zveřejněn v seznamu vedeném Finančním ředitelstvím ČR ve smyslu výše uvedeného ustanovení. Objednatel je oprávněn zadržet z platby závazku částku odpovídající DPH z obdržených faktur až do dne, kdy dodavatel prokáže, že DPH jím byla řádně a včas splněna nebo takto zadržené DPH použít jako zajištění daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH (v takovém případě se závazek objednatele uhradit dodavateli smluvní cenu včetně řádně vyúčtované DPH považuje po úhradě zajištění daně místně příslušnému správci daně dodavatele za splněný).
 • 6.6.Pozastávky. Objednatel je oprávněn pozastavit dodavateli úhradu částky ve výši 10% z ceny předmětu plnění a tuto uhradit dle své volby až na základě protokolu o řádném předání a převzetí předmětu plnění, to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu, případně až po té, kdy budou odstraněny veškeré vady předmětu plnění.
 • 6.7.Zahraniční subjekt. V případě, že dodavatelem je zahraniční subjekt a předmětem plnění je dodání software, licencí, poradenské, technické, případně jiné služby, je tento povinen doložit objednateli potvrzení o daňovém domicilu své firmy. Pokud předpisy platné v ČR v souvislosti s prováděním smlouvy ukládají objednateli platit daně z příjmů dodavatele místním úřadům, objednatel provede tyto povinnosti, vyplývající mu z výše uvedených předpisů.
 • 6.8.Zajištění. Objednatel je oprávněn požadovat po dodavateli poskytnutí bankovních záruk, jiných finančních záruk nebo jim na roveň postavených jiných zajišťovacích institutů v případech, kdy objednatel poskytne dodavateli finanční plnění, aniž by došlo ke splnění předmětu smlouvy ze strany dodavatele. Neposkytne – li dodavatel včas a řádně požadované zajištění, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, oprávněn požadovat placení za předmět této smlouvy až po jejím splnění.
 • 6.9.Započtení pohledávek objednatele. Objednatel je oprávněn započítat vyúčtovanou smluvní pokutu, náhradu škody, či jakoukoliv jinou finanční částku, na kterou mu vznikl nárok ze smlouvy, na nezaplacenou fakturu či jiný finanční nárok dodavatele.
 • 6.10.Úhrada sjednané ceny. Jakýkoliv peněžitý závazek objednatele hrazený bezhotovostním způsobem je splněn odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.
 • 6.11.Úrok z prodlení.V případě prodlení objednatele s úhradou plateb za řádně dodaný předmět plnění, je dodavatel oprávněn požadovat úhradu smluvního úroku z prodlení, a to ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 • 6.12.Započtení pohledávek dodavatele. Dodavatel není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele započíst jakoukoliv pohledávku anebo její část, jež mu za objednatelem na základě těchto Všeobecných podmínek nebo smlouvy vznikne, proti jakékoliv pohledávce objednatele za dodavatelem.
 • 6.13.Zastavení pohledávek dodavatele. Dodavatel není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele zastavit jakoukoliv pohledávku, která mu na základě těchto Všeobecných podmínek nebo smlouvy za objednatelem vznikne.
 • 6.14.Postoupení pohledávek dodavatele. Dodavatel je oprávněn postoupit pohledávky za objednatelem z těchto Všeobecných podmínek nebo smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
 • 6.15.Smluvní pokuta. V případě, že dodavatel započte, postoupí, nebo zastaví pohledávky za objednatelem ze smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek v rozporu s čl. 6.12, 6.13 nebo 6.14 těchto Všeobecných podmínek, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty započtené, postoupené nebo zastavené pohledávky.

7. MÍSTO DODÁNÍ

 • 7.1.Místo dodání Není-li dohodnuto jinak, je dodavatel povinen dodat předmět plnění na své nebezpečí a svým nákladem do sídla objednatele – výrobní závod objednatele, a to dle INCOTERMS 2010 v paritě DAP.

8. TERMÍN DODÁNÍ

 • 8.1.Termín dodání. Není-li termín plnění stanoven smlouvou, je dodavatel povinen dodat předmět plnění objednateli do 30 dnů od uzavření smlouvy.
 • 8.2.Doba dodání. Je-li předmět plnění dodáván do sídla objednatele, je dodavatel povinen předmět plnění dodat v pracovních dnech, a to v obvyklé pracovní době objednatele, tj. od 6:00 do 14:00, není-li stanoveno smlouvou jinak.
 • 8.3.Notifikační povinnosti. O plánovaném termínu dodání předmětu plnění je dodavatel povinen objednatele písemně vyrozumět alespoň 7 dnů předem, čímž není nijak dotčena povinnost dodavatele dodat předmět plnění v termínu stanoveném smlouvu anebo těmito Všeobecnými podmínkami.

9. ŘÁDNÉ DODÁNÍ

 • 9.1.Řádné dodání. Dodavatel splní svůj závazek dodat předmět plnění objednateli jeho řádným a včasným dodáním do místa dodání, v případě díla navíc předvedením jeho způsobilosti sloužit ke svému účelu. O dodání předmětu plnění bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí předmětu plnění.
 • 9.2.Nepřijetí předmětu plnění.Objednatel je oprávněn nepřijmout předmět plnění, který nebude odpovídat požadavkům těchto Všeobecných podmínek, požadavkům smlouvy a/nebo požadavkům obecně závazných právních předpisů. V takovém případě je objednatel povinen předat či zaslat dodavateli oznámení, v němž bude uveden důvod odmítnutí přijetí předmětu plnění, posouzení charakteru nedostatků a stanovení lhůty pro jejich odstranění. V případě, že vytčené nedostatky nebudou dodavatelem odstraněny ve stanovené lhůtě, bude předmět plnění považován za nedodaný.
 • 9.3.Nebezpečí škody. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění v plně zkompletovaném stavu a v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. Náklady na dopravu předmětu zboží a riziko náhodné zkázy nebo znehodnocení předmětu plnění nese až do doby okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu plnění dodavatel.
 • 9.4.Doklady. Společně s předmětem plnění je dodavatel povinen dodat veškeré doklady uvedené v těchto Všeobecných podmínkách a/nebo ve smlouvě, jakož i veškeré doklady nezbytné k převzetí, volnému nakládání, k případnému proclení a užívání předmětu plnění, dále doklady prokazující původ předmětu plnění, jakož i doklady prokazující splnění povinností dle zákona 477/2001 Sb., o obalech.
 • 9.5.Prohlášení dodavatele. Dodavatel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění a místem plnění, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky předmětu plnění. Dodavatel dále prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné dodání předmětu plnění nezbytné. Dodavatel prohlašuje, že prověřil veškeré informace, podklady a pokyny, které obdržel od objednatele ke dni uzavření smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro dodání předmětu plnění včetně sjednané ceny a doby dodání zohledňují všechny těmito Všeobecnými podmínkami a smlouvou stanovené podmínky a okolnosti, a to včetně těch, které dodavatel, jako subjekt odborně způsobilý k dodání předmětu plnění měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé, a přesto, že nebyly obsaženy v informacích, podkladech a pokynech poskytnutých ke dni uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Dodavatel dále prohlašuje, že prozkoumal všechny podmínky, právní požadavky, nezbytné harmonogramy, výkresy a plány a získal na vlastní odpovědnost všechny dodatečné informace a detaily, které potřebuje pro dodání předmětu plnění jako např. podmínky v místě plnění a jeho přístupnost, skladování a zvedací zařízení, ubytování a předpisy nezbytné pro řádné splnění smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se konstatuje, že objednatel nenese odpovědnost za náklady spojené s chybami nebo za ztráty způsobené tím, že si dodavatel tyto informace, dokumenty či jiné podklady nezjistil a nezajistil.
 • 9.6.Stavební deník.V průběhu plnění smlouvy je dodavatel povinen, pokud je to účelné, vést stavební či montáží deník a zaznamenávat do něj postup prací dle dohodnutého harmonogramu a umožnit objednateli kontrolu záznamů v něm. Objednatel je oprávněn do deníku zaznamenávat jednotlivé konkrétní pokyny a požadavky na plnění smlouvy a dodavatel průběžně potvrdí jejich plnění.
 • 9.7.Kontrola.Objednatel má právo kontrolovat stav rozpracovanosti předmětu plnění u dodavatele, a to zejména vyžádáním si informací u zodpovědných osob dodavatele nebo fyzickou kontrolou stavu rozpracovanosti předmětu plnění. Dodavatel se zavazuje vyvinout patřičnou součinnost, tak, aby byla objednateli umožněna kontrola rozpracovanosti předmětu plnění a zavazuje se předložit objednateli harmonogram plnění dle jednotlivých smluv a objednávek, a to nejpozději do desátého dne od přijetí objednávky nebo podpisu smlouvy, a to u všech dodávek, kde termín dodání či výroby je delší než 25 pracovních dní. Zároveň se dodavatel zavazuje pravidelně minimálně jedenkrát za čtrnáct dní předkládat objednateli aktualizovaný harmonogram výroby, nejpozději však v momentě, kdy dojde ke splnění jednotlivých etap v harmonogramu specifikovaných.
 • 9.8.Prohlášení o shodě.V případě, že předmětem plnění je výroba a dodávka výrobků a obalů, ve vztahu k nimž se aplikuje zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a to včetně právních předpisů prováděcích, je dodavatel povinen předat objednateli kopii prohlášení o shodě, resp. písemné ujištění o vydání prohlášení o shodě, a to nejpozději k dohodnutému termínu plnění.
 • 9.9.Dodatečné plnění.Pokud se dodatečně ukáže jako nezbytné zajistit dodání dodatečných prací, zboží nebo služeb, a to za účelem řádného splnění předmětu smlouvy a/nebo za účelem řádného a bezpečného užívání či provozování předmětu smlouvy a/nebo za účelem dosažení sjednaných nebo obvyklých parametrů a funkcí předmětu plnění, je dodavatel povinen na své náklady a na své nebezpečí dodat veškeré takovéto práce, zboží nebo služby, přestože nejsou výslovně stanovené nebo popsané v objednávce nebo ve smlouvě. Veškeré takovéto práce, zboží nebo služby se budou považovat za práce v rozsahu povinností dodavatele a jsou zahrnuty do sjednané ceny. Jakákoliv práce, zboží nebo služba, jejichž dodávka se stala nezbytnou v důsledku chyby, opomenutí nebo zanedbání dodavatele, nebude podléhat uznání, uzavření dodatku smlouvy ani žádné další platbě nad rámec sjednané ceny.
 • 9.10.Poplatky. Veškeré celní, skladovací a jiné poplatky, vzniklé v důsledku pozdního předání řádných dokladů a podkladů, budou účtovány dodavateli a dodavatel je povinen je uhradit.
 • 9.11.Odborné znalosti. Dodavatel je povinen použít pro splnění smlouvy všechny jemu dostupné a známé technické prostředky a plně využít svého know-how, zkušeností a znalostí v daném oboru.
 • 9.12.Smluvní pokuta. Pokud dodavatel nesplní svoji povinnost včas a/nebo řádně dodat předmět plnění objednateli, vzniká objednateli vůči dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % ceny předmětu plnění, s jehož řádným dodáním se dodavatel dostane do prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

10. ZÁRUKA ZA JAKOST

 • 10.1.Jakost.Předmět plnění musí přesně odpovídat sjednané kvalitě, musí být nový, na vysoké technické úrovni, splňovat požadavky stanovené těmito Všeobecnými podmínkami, Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. Předmět plnění musí odpovídat všem technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním normám pro daný druh předmětu plnění, a to jak normám závazným, tak normám doporučujícím. Předmět plnění, jakož i součásti použité k jeho výrobě musí být nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu. Předmět plnění musí přesně odpovídat vzorkům nebo výkresům tak, jak je uvedeno v objednávce nebo ve smlouvě. Předmět plnění musí být schopen podávat standardní výkon požadovaný objednatelem a plně vyhovovat účelu, pro který byl objednán nebo dodán.
 • 10.2.Záruka za jakost. Dodavatel poskytuje objednateli, a zároveň jakýmkoliv jiným osobám, které nabydou vlastnické nebo jiné právo k předmětu plnění, záruku za jakost předmětu plnění. Dodavatel se zavazuje, že předmět plnění bude po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu stanovenému ve smlouvě, bude mít vlastnosti požadované objednatelem, těmito Všeobecnými podmínkami, Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, jakož i platnými technickými normami, předpisy, směrnicemi a vyhláškami, a že si předmět plnění tyto vlastnosti beze změny zachová.
 • 10.3.Vady. Předmět plnění musí být prost jakýchkoli vad, faktických i právních, zjevných a skrytých, odstranitelných i neodstranitelných.
 • 10.4.Záruční doba. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, poskytuje dodavatel na předmět plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne řádného dodání předmětu plnění na základě protokolu o předání a převzetí předmětu plnění. Záruční lhůta se prodlužuje vždy o dobu od řádného dodání předmětu plnění na základě podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu plnění do okamžiku, kdy bude předmět plnění objednatelem použit či jinak zapracován ve vztahu k výrobku, dílu či zařízení, pro nějž byl předmět plnění dodán.
 • 10.5.Stavení záruční dobyZáruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět plnění užívat pro jeho vady, za něž odpovídá dodavatel.
 • 10.6.Práva třetích osob. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby žádná ustanovení smlouvy a/nebo jejich aplikace neoprávněně nezasáhla do práv duševního vlastnictví jakýchkoliv třetích osob. Dodavatel se dále zavazuje zajistit, aby v důsledku porušení této povinnosti na straně dodavatele nedošlo k jakémukoliv poškození objednatele, příp. jiné společnosti patřící do stejného podnikatelského seskupení jako objednatel. Dodavatel se výslovně zavazuje nahradit objednateli veškeré škody vzniklé porušením těchto povinností.

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY

 • 11.1.Vady předmětu plnění.Předmět plnění má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným těmito Všeobecnými podmínkami, smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy.
 • 11.2.Vady dokladů. Za vady předmětu plnění se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k předmětu plnění, které je dodavatel povinen objednateli na základě smlouvy spolu s předmětem plnění dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn tyto vrátit dodavateli na jeho náklady a/nebo dodavatele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Dodavatel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad.
 • 11.3.Odpovědnost za vady. Dodavatel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na předmětu plnění po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel oprávněn oznámit dodavateli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 1917, § 1918, § 1921, § 2103, § 2104, § 2112, § 2618 a § 2629 občanského zákoníku.
 • 11.4.Protokol o vadách.Zjistí-li objednatel kdykoli během záruční doby na dodaném předmětu plnění jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o předmětu plnění, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady. Protokol o vadách doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence anebo elektronickou poštou anebo faxem, případně též osobním doručením dodavateli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění dle odst. 11.5 těchto Všeobecných podmínek a termínu realizace požadovaného nároku z vad předmětu plnění. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění náleží výhradně objednateli.
 • 11.5.Nároky z odpovědnosti za vady.Bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy z důvodu vadného předmětu plnění je objednatel vždy oprávněn volit některý z následujících nároků z odpovědnosti za vady předmětu plnění anebo i jejich kombinaci:

  a) požadovat odstranění vad dodáním nového předmětu plnění, dodáním chybějícího předmětu plnění, případně požadovat odstranění právních vad;
  b) požadovat odstranění vad opravou předmětu plnění, jestliže jsou vady opravitelné;
  c) odstoupit od smlouvy;
  d) požadovat přiměřenou slevu z ceny
  e) sám nebo prostřednictvím třetí osoby předmět plnění zkontrolovat, vytřídit, nechat odstranit příslušnou vadu a/nebo zajistit dodávku náhradního předmětu plnění místo dodavatele, přičemž dodavatel v takovém případě nahradí objednateli veškeré náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu objednatele, aniž by tímto bylo jakkoliv dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.
 • 11.6.Změna nároku z odpovědnosti za vady. Uplatní-li objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle odst. 11.5 písm. a) a/nebo písm. b) těchto Všeobecných podmínek a dodavatel neodstraní vady předmětu plnění způsobem a ve lhůtě určené objednatelem, nebo pokud před uplynutím objednatelem stanovené lhůty sdělí dodavatel objednateli, že vady neodstraní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit anebo požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle odst. 11.5 těchto Všeobecných podmínek.
 • 11.7.Smluvní pokuta.V případě prodlení dodavatele se splněním kterékoli z povinností vyplývajících z odpovědnosti dodavatele za vady předmětu plnění, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% ceny vadného předmětu plnění za každý den prodlení se splněním povinnosti řádně dodat předmět plnění.

12. OPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 • 12.1.Předvídatelná škoda. Dodavatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli či jiným osobám, zejména pak dalším zákazníkům objednatele, a to v souvislosti s porušením jeho povinností stanovených těmito Všeobecnými podmínkami, smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.
 • 12.2.Náhrada škody. Dodavatel je povinen nahradit objednateli veškerou škodu, která objednateli v souvislosti s protiprávním jednáním dodavatele vznikne. Dodavatel se zavazuje nahradit objednateli škodu v plném rozsahu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele dodavateli. V pochybnostech se má za to, že výzva k náhradě škody byla dodavateli doručena třetí den po té, kdy byla ze strany objednatele prokazatelně odeslána. Náhrada škody bude provedena vždy v penězích, nedohodnou-li se smluvní strany písemně pro konkrétní případ jinak.

13. PŘEPRAVNÍ DISPOZICE, BALENÍ

 • 13.1.Přeprava. Dodavatel je povinen odeslat předmět plnění v takovém obalu, který zaručí dostatečnou ochranu před poškozením po dobu přepravy a při případném skladování v odpovídajících prostorách objednatele. Přepravní dispozice sdělí objednatel dodavateli 15 dnů před termínem splnění smlouvy. Materiál, který bude dodavatel dovážet do místa, které objednatel určí jako místo k plnění předmětu smlouvy, musí potvrdit pracovníci objednatele; stejně tak i odvážený materiál, nářadí, stavební stroje, které dodavatel použil k plnění smlouvy v areálu objednatele, musí být uvedeny na seznamu a potvrzeny příslušným pracovníkem objednatele. Tyto potvrzené doklady jsou nedílnou součástí faktury. Dodavatel je povinen si vyžádat povolení pro vjezd svých vozidel do areálu objednatele u jejího útvaru ochrany podniku.
 • 13.2.Balení. Předmět plnění musí být tak zabalen a balením ošetřen tak, aby bylo zabráněno případným škodám vzniklým při transportu nebo skladování. Odpovědnost za kvalitu balení nese dodavatel. Neodpovídající balení nezaručující výše popsané požadavky se může stát předmětem reklamace ze strany objednatele. Dodavatel je povinen zajistit a doložit, že veškeré jím používané obaly splňují podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, a že veškeré obaly dodavatele jsou navrženy a vyrobeny podle platných technických norem. Dodavatel je dále povinen řádně plnit všechny povinnosti, které zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, stanoví osobám uvádějícím na trh nebo do oběhu obaly.
 • 13.3.Označení. Předmět plnění musí být označen tak, aby na první pohled bylo zřejmé a identifikovatelné o jaký předmět plnění se jedná. Toto značení musí být nesmyvatelné a viditelně umístěné. Za kvalitu značení nese odpovědnost dodavatel a nesplnění výše uvedených podmínek se může stát předmětem reklamace ze strany objednatele.

14. VLASTNICKÉ PRÁVO; PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

 • 14.1.Vlastnické právo. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na objednatele okamžikem úplného zaplacení sjednané ceny, není – li smlouvou stanoveno jinak.
 • 14.2.Dřívější přechod vlastnického práva. Před úplným uhrazením sjednané ceny přechází vlastnické právo k předmětu plnění na objednatele v případě:

  a) zahájení insolvenčního řízení s dodavatelem, a to okamžikem zahájení takového insolvenčního řízení, a to za předpokladu, že předmět plnění či jeho část bude k tomuto okamžiku existovat a nacházet se ve vlastnictví dodavatele;
  b) prodlení dodavatele s dodáním předmětu plnění delším 30 dnů, a to uplynutím třicátého dne od okamžiku, kdy mělo být dle těchto Všeobecných podmínek anebo smlouvy plněno, a to za předpokladu, že předmět plnění či jeho část bude k tomuto okamžiku existovat a nacházet se ve vlastnictví dodavatele;
  c) hrozícího podstatného prodlení dodavatele s dodáním předmětu plnění, tj. bude – li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se dodavatel dostane do prodlení s dodáním předmětu plnění v délce minimálně 30 dnů, a to okamžikem doručení písemného oznámení objednatele a za předpokladu, že předmět plnění či jeho část bude k tomuto okamžiku existovat a nacházet se ve vlastnictví dodavatele. V pochybnostech se má za to, že oznámení objednatele bylo doručeno třetí den poté, kdy bylo ze strany objednatele prokazatelně odesláno.

  Objednatel je od okamžiku přechodu vlastnického práva dle tohoto článku oprávněn nakládat s předmětem plnění jako s věcí vlastní, okamžitě zrušit svůj smluvní vztah s dodavatelem a k dokončení předmětu plnění využít třetích osob, aniž by tím došlo k omezení odpovědnosti dodavatele za vady či škodu do té doby způsobenou.
 • 14.3.Zpracované materiály. Veškeré materiály předané objednatelem dodavateli ke zpracování, jako jsou např. vzorky, střihy, raznice, technické výkresy, formy apod., které jsou ve vlastnictví objednatele a byly poskytnuty dodavateli ke splnění smlouvy a/nebo byly objednatelem zvlášť objednány, podléhají plnému riziku dodavatele, od chvíle kdy jsou v jeho držení. Dodavatel se dále zavazuje, že pokud to přímo nesouvisí s dodání předmětu plnění, nepoužije bez předchozího písemného souhlasu oprávněné osoby objednatele tohoto materiálu a/nebo nezplnomocní ani vědomě nesvolí k jeho použití žádnou třetí osobu. Dodavatel je povinen nahradit v plném rozsahu objednateli škodu vzniklou nedodržením této povinnosti.
 • 14.4.Nebezpečí škody. Nebezpečí škody na předmětu plnění spočívající zejména v jeho ztrátě, zničení či jiném poškození nese až do okamžiku jeho řádného dodání, tj. do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu plnění dodavatel. Na objednatele přechází nebezpečí škody na předmětu plnění okamžikem jeho řádného dodání, tj. okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu plnění.
 • 14.5.Označení předmětu plnění. Bez ohledu na to, zda vlastnické právo již na objednatele přešlo či nikoliv, je dodavatel povinen dostatečným a zcela identifikovatelným způsobem označit veškerý předmět plnění, který je povinen dodat objednateli, a který se nachází v jeho držení. Povinnost uvedenou v předchozí větě je dodavatel povinen splnit bez zbytečného odkladu poté, kdy předmět plnění dosáhne takového stavu rozpracovanosti, že jej bude možné identifikovat a oddělit od jiného zboží.
 • 14.6.Dílo s nehmotným výsledkem V případě, že Předmětem plnění je dílo s nehmotným výsledkem (zejména autorské dílo, vynález, technické řešení, materiálová specifikace, postup, know-how), je toto dílo výlučným vlastnictvím Objednatele a Dodavatel jej bez písemného souhlasu nesmí zveřejnit ani poskytnout dalším osobám. V souvislosti se zhotovováním díla Dodavatelem před přechodem vlastnického práva na Objednatele jsou veškeré nehmotné věci zhotovené v souvislosti s předmětem díla považovány za důvěrné a Dodavatel bere na vědomí, že mohou tvořit předmět obchodního tajemství Objednatele.
 • 14.7.Průmyslové vlastnictví Pokud Předmět plnění splňuje zákonné podmínky pro udělení patentu, registraci užitného vzoru, registraci průmyslového vzoru, pak právo na patent a vzor náleží Objednateli. Dodavatel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o vytvoření vynálezu nebo vzoru a zajistit pro Objednatele práva vzhledem k zaměstnancům Dodavatele a třetím osobám

15. VYŠŠÍ MOC

 • 15.1.Vyšší moc. V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností stanovených smluvním stranám těmito Všeobecnými podmínkami nebo smlouvou. Dodavatel je povinen objednatele o výskytu a zániku události vyšší moci bez zbytečného prodlení písemně informovat. Dodavatel je povinen objednatele písemně informovat bez zbytečného prodlení i o výskytu a zániku události vyšší moci u jeho subdodavatele.

  Za události vyšší moci se především považují: stávky, výluky a všechny na vůli smluvní strany nezávislé okolnosti, jako jsou např. požár, válka, potopa, zemětřesení, všeobecná mobilizace, vzpoura, rekvizice, zabavení, embargo, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie, omezení spotřeby energie, jakož i závadné nebo opožděné dodávky subdodavatelů na základě okolností uvedených výše. Za události vyšší moci se nepovažují zejména: vnitropodnikové stávky a výluky, zpoždění dodávek subdodavatelů (pokud nejsou způsobeny událostmi vyšší moci), platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu.

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • 16.1.Důvody odstoupení. Bez ohledu na jiná ustanovení těchto Všeobecných podmínek nebo smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě:

  a) prodlení dodavatele se splněním povinnosti řádně a včas dodat předmět plnění;
  b) prodlení dodavatele se splněním kterékoli z povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady předmětu plnění;
  c) zahájením insolvenčního řízení ve vztahu k dodavateli;
  d) vstupem dodavatele do likvidačního řízení;
  e) existence události vyšší moci po dobu delší 6 měsíců.
 • 16.2.Trvající práva a povinnosti. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká. Odstoupením ani jiným způsobem ukončení smlouvy nezanikají:

  a) nároky na náhradu škody vzniklé porušením těchto Všeobecných podmínek nebo smlouvy;
  b) vzniklé nároky vyplývající z odpovědnosti za vady předmětu plnění;
  c) vzniklé nároky na zaplacení smluvních pokut vzniklé porušením těchto Všeobecných podmínek nebo smlouvy;
  d) ujednání o povinnosti mlčenlivosti, důvěrnosti a ochrany know-how.
  e) ujednání o volbě práva a řešení sporů.
  f) ujednání o obchodním tajemství.
 • 16.3.Způsob vypořádání. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany vzájemně vypořádají, a to způsobem a ve lhůtách stanovených objednatelem. Za tímto účelem objednatel ve lhůtě 30 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy oznámí písemně dodavateli způsob vypořádání, když zejména:

  a) specifikuje vzájemné nároky smluvních stran, a to jak nároky vzniklé v důsledku odstoupení od smlouvy, tak nároky vzniklé na základě smlouvy;
  b) stanoví přiměřené lhůty pro splnění vzájemných nároků;
  c) určí, zda předmět plnění, k němuž již nabyl na základě smlouvy vlastnické právo bude vrácen dodavateli nebo zda zůstane nadále ve vlastnictví objednatele. Zůstane – li takovýto předmět plnění nadále ve vlastnictví objednatele, náleží dodavateli finanční kompenzace za tento předmět plnění, a to ve výši účetní hodnoty takovéhoto předmětu plnění, maximálně však do výše sjednané ceny předmětu plnění ze zrušené smlouvy.
 • 16.4.Další důvody ukončení. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit před dodáním předmětu plnění v případě, že dojde k zániku smluvního vztahu mezi objednatelem a jeho konečným zákazníkem či bez udání důvodu. V takovém případě je však objednatel povinen nahradit dodavateli náklady účelně a prokazatelně vynaložené v souvislosti s plněním smlouvy maximálně však do výše sjednané ceny předmětu plnění ze smlouvy, od níž objednatel odstoupil. Vyčíslení a specifikaci účelně a prokazatelně vynaložených nákladů je dodavatel v takovém případě povinen zaslat objednateli spolu s doklady prokazujícími tvrzené skutečnosti nejpozději ve lhůtě 10 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy, jinak tento nárok dodavatele zaniká.

  V případě odstoupení od smlouvy z důvodu ležícího na straně dodavatele má objednatel nárok na úhradu a dodavatel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu vznikly v důsledku tohoto odstoupení, a to i nad rámec jakýchkoliv smluvních pokut.
 • 16.5.Způsob a účinky odstoupení. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od smlouvy bylo druhé smluvní straně doručeno třetí den po té, kdy bylo ze strany odstupující smluvní strany prokazatelně odesláno.

17. BEZPEČNOST A POŽÁRNÍ OCHRANA

 • 17.1.Bezpečnost práce a požární ochrana. Pokud dodavatel plní smlouvu v areálu objednatele nebo v místě jím určeném, je povinen plnit předmět smlouvy v souladu s právními předpisy z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, protipožární ochrany a příslušnými normami včetně interních předpisů Doosan Škoda Power týkající se uvedených oblastí. Objednatel v rámci vstupního školení informuje dodavatele o povinnostech vyplývající zinterních předpisů Doosan Škoda Power v místě plnění smlouvy, přičemž dodavatel zabezpečí dodržování těchto předpisů vlastními zaměstnanci a pracovníků v celém svém dodavatelském řetězci (dále jen „Pracovníci dodavatele“).
  Dodavatel je povinen na požádání příslušného zaměstnance objednatele předložit doklady, prokazující naplnění požadavků právních předpisů a jiných požadavků.
  Pracovníci dodavatele jsou povinni pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru, který jim byl objednatelem vymezen, není-li tak specifikováno v rámci předání pracoviště. V případě předání pracoviště opatří dodavatel tento prostor výstražnými značkami (označením firmy a jménem pracovníka odpovědného za označené prostory). Dodavatel zajistí viditelné označení svých pracovníků názvem své firmy. V případě stavebních či bouracích prací je povinen pracovníky vybavit reflexní vestou s viditelným označením názvu firmy. Pracovníci dodavatele jsou oprávněni samostatně vstupovat na pracoviště DSPW pouze s platnou identifikační kartou (dále jen „IDK“), která je vystavena na jejich jméno. Pracovníci dodavatele jsou povinni být po celou dobu pobytu na pracovištích DSPW viditelně označeni názvem firmy. Pakliže pracovníci dodavatele při pobytu na pracovištích DSPW nepoužijí viditelně označený pracovní oděv či reflexní vestu, je povinností pracovníka dodavatele mít viditelně zavěšenou IDK, která však nesmí být zdrojem možného úrazu. Pracovníci dodavatele jsou povinni se na vyžádání pověřené osoby objednatele, popř. zástupce pro BOZP objednatele prokázat platnou IDK. V případě, že se pracovník dodavatele nebude schopen prokázat platnou IDK bude posuzováno jako neoprávněný vstup na pracoviště objednatele s okamžitým vykázáním z pracoviště. Dodavatel je povinen při pominutí důvodu ke vstupu do objektů DSPW vrátit IDK pověřené osobě objednatele. V případě, že dodavatel nevrátí všechny IDK, které mu byly vydány je objednatel oprávněný uplatnit u dodavatele pokutu za každou nevrácenou IDK ve výši 500 Kč/ks, platí i v případě ztráty.

18. EKOLOGIE; SKLADOVACÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY

 • 18.1.Ochrana životního prostředí.Pokud dodavatel plní smlouvu v areálu objednatele nebo v místě jím určeném, je povinen plnit předmět smlouvy v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, včetně interních předpisů Doosan Škoda Power týkajících se uvedených oblastí, se kterými byl dodavatel seznámen, přičemž dodavatel zabezpečí dodržování těchto předpisů vlastními zaměstnanci a pracovníků v celém svém dodavatelském řetězci (dále jen „Pracovníci dodavatele“). Dodavatel vyhotoví program likvidace odpadu, který při jeho činnosti vznikne, odpad zlikviduje na vlastní náklad, bude vést o něm příslušnou evidenci a při předání předmětu plnění předloží doklady o likvidaci odpadu. Dodavatel je povinen dodržovat právní normy o manipulaci se závadnými látkami škodlivými vodám. Dodavatel, který hodlá používat CHLS ve společnosti DSPW, musí mít k dispozici aktuální a platný bezpečnostní list dané CHLS a písemné schválení objednatele.
 • 18.2.V průběhu plnění předmětu smlouvy bude prostor k tomu určený udržován v čistotě. Dodavatel je odpovědný za případné vzniklé škody způsobené plněním smlouvy na úseku ochrany životního prostředí. V případě, že při realizaci smlouvy dodavatel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést opatření k jejich obnovení. Problematiku odpadů souvisejících s plněním předmětu smlouvy je třeba konzultovat s odpovědnými pracovníky objednatele (útvar Správa a investice) a dodržovat jejich pokyny.
 • 18.3.Použité dopravní prostředky.Dodavatel i jeho subdodavatelé jsou povinni v rámci realizace smlouvy používat při vjezdu dopravním prostředkem do výrobních/skladovacích prostor (hal) objednatele dopravní prostředky splňující minimálně emisní normu Euro 3. Toto musí být viditelně označeno na dopravním prostředku, popřípadě je řidič daného dopravního prostředku povinen předložit takové osvědčení při výzvě pracovníka objednatele. V případě, že dopravní prostředky nebudou splňovat minimálně emisní normu Euro 3, jsou dodavatel i jeho subdodavatelé povinni opatřit každý takový dopravní prostředek speciálním výfukovým filtrem zachytávajícím výfukové plyny a škodliviny. V případě, že dodavatel či jeho subdodavatel nebudou toto nařízení respektovat, nebude pracovníky objednatele takovým dopravním prostředkům umožněn vjezd do žádných výše uvedených prostor objednatele.
 • 18.4.Prostory objednatele. Pokud dodavatel provádí předmět smlouvy v areálu objednatele nebo v místě jím určeném, je povinen se za tímto účelem pohybovat pouze v prostorách nebo manipulačních plochách vymezených mu objednatelem. Předměty, prostředky, event. věci, které buď slouží k plnění předmětu smlouvy nebo se stanou jeho součástí, je dodavatel povinen řádně skladovat v prostorách vymezených mu k tomu objednatelem a řádně je zabezpečit před odcizením a udržovat je v řádném, uklizeném stavu. Po splnění předmětu smlouvy je dodavatel povinen tyto prostory uvést do původního, příp. dohodnutého stavu a předat je objednateli formou písemného protokolu v dohodnutém termínu.

19. SUBDODAVATELÉ

 • 19.1.Prohlášení dodavatele. Dodavatel prohlašuje, že je plně oprávněn a odborně způsobilý k dodání předmětu plnění dle těchto Všeobecných podmínek a smlouvy. Veškeré činnosti potřebné k realizaci smlouvy provede dodavatel prostřednictvím vlastních kapacit. Ukáže – li se to jako účelné či nevyhnutelné, je dodavatel oprávněn plnit svůj závazek částečně za pomoci třetí, odborně způsobilé osoby. Dodavatel bere na vědomí, že i v případě částečné realizace smlouvy prostřednictvím třetí osoby plně odpovídá objednateli tak, jako by celou smlouvu prováděl dodavatel sám.

  Smlouva je prováděna prostřednictvím vlastních kapacit dodavatele, je – li prováděna prostřednictvím:

  a) osob v pracovním nebo obdobném poměru k osobě dodavatele, nebo osob dodavatelem ovládaných nebo osob dodavatele ovládajících nebo osob ovládaných společně s dodavatelem stejnou osobou a
  b) stroji a strojním vybavením (i) ve vlastnictví osoby dodavatele nebo osob dodavatelem ovládaných nebo osob dodavatele ovládajících nebo osob ovládaných společně s dodavatelem stejnou osobou nebo (ii) v takové dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro provádění smlouvy.
 • 19.2.Seznam subdodavatelů. Pokud dodavatel zamýšlí využít pro provádění smlouvy subdodavatele, je povinen na vyžádání objednatele předložit objednateli seznam subdodavatelů. Dodavatel je povinen na vyžádání objednatele označit ty subdodavatele, které je dodavatel oprávněn pro účely provádění smlouvy využít. Jiné než takto označené subdodavatele je dodavatel oprávněn využít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

  Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle těchto Všeobecných podmínek a smlouvy. Dodavatel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli, kdykoli v průběhu provádění smlouvy písemný seznam všech svých subdodavatelů.
 • 19.3.Odpovědnost dodavatele. Dodavatel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění smlouvy, a to po celou provádění smlouvy, jakož i za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku.
 • 19.4.Odvolání subdodavatele.Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn požadovat, aby dodavatel odvolal jakéhokoliv subdodavatele z realizace smlouvy. Dodavatel je povinen takovému požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět, a to ve smyslu tohoto článku. Náklady spojené s ukončením spolupráce dle tohoto článku ponese dodavatel. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení povinnosti dodavatele a zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
 • 19.5.Smluvní pokuta. V případě porušení kterékoli z povinností stanovených čl. 19 těchto Všeobecných podmínek je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

20. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

 • 20.1.Závazek mlčenlivosti Dodavatel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech informacích a/nebo údajích, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění smlouvy objednatelem zpřístupněny a tyto informace a/nebo údaje bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesdělí či jinak nezpřístupní žádné třetí osobě.

  Dodavatel se zejména zavazuje, že veškeré informace a/nebo údaje, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění smlouvy objednatelem poskytnuty či zpřístupněny, využije výlučně pro naplnění účelu Smlouvy.
 • 20.2.Důvěrné informaceZa důvěrné informace se nepovažují informace:

  a) které se staly veřejně známými, aniž by to dodavatel zavinil záměrně či opomenutím;
  b) které měl dodavatel legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiného, dříve mezi smluvními stranami uzavřeného ujednání o ochraně informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona;
  c) které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim dodavatel dospěl nezávisle a je tuto skutečnost schopen doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany.
 • 20.3.Smluvní pokuta. V případě porušení kterékoli z povinností stanovených čl. 20 těchto Všeobecných podmínek je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

21. ROZHODNÉ PRÁVO

 • 21.1.Rozhodné právo. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z těchto Všeobecných podmínek včetně uzavřené smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem. Tímto ustanovením není dotčeno použití podmínek INCOTERMS 2010.

22. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

 • 22.1. Soudní příslušnost. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé ze smlouvy přednostně smírnou cestou. V případě, že některý ze sporů vzniklých ze smlouvy nebude možno řešit smírnou cestou, bude takovýto spor řešen věcně příslušným soudem v Plzni.

23. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

 • 23.1.Salvátorská klauzule. Je-li jakékoliv ujednání těchto Všeobecných podmínek nebo smlouvy neplatné, neúčinné, odporovatelné nebo nevynutitelné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ujednání, lze-li toto ujednání oddělit od těchto Všeobecných podmínek nebo Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí nahradit takové neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné ujednání ujednáním novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejbližší obsahu a účelu neplatného, neúčinného, odporovatelného anebo nevynutitelného ujednání.

24. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 • 24.1. Smluvní pokuty. Veškeré smluvní pokuty stanovené těmito Všeobecnými podmínkami či smlouvou jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty druhé smluvní straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plné výši. Oba nároky je objednatel oprávněn uplatňovat samostatně vedle sebe.
 • 24.2. Uplatnění nároku.Nebude-li některý z nároků dodavatele dle těchto Všeobecných podmínek nebo dle smlouvy uplatněn ve lhůtě 12 měsíců od okamžiku, kdy nastala událost takovýto nárok zakládající, uplynutím uvedené lhůty se takovýto nárok dodavatele bez dalšího promlčuje.
 • 24.3. Retenční právo. Dodavatel není oprávněn použít jakýkoliv předmět plnění dodávaný na základě smlouvy jako předmět zadržovacího práva ve smyslu ustanovení § 1395 a násl. občanského zákoníku.
 • 24.4. Opomenutí. Žádné opomenutí nebo neuplatnění jakýchkoliv práv objednatele vyplývajících z těchto Všeobecných podmínek nebo smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv vůči dodavateli a nemá za následek zánik těchto práv ani zánik možnosti tato práva uplatnit.
 • 24.5.Zákaz zaměstnávání. Dodavatel se zavazuje, že nebude zaměstnancům objednatele nabízet uzavření pracovního poměru ani jiného smluvního institutu majícího za následek vznik pracovněprávního vztahu s dodavatelem ani s jakoukoliv třetí osobou a že neuzavře s jakýmkoliv zaměstnancem objednatele pracovní poměr ani jinou smlouvu mající za následek vznik pracovněprávního vztahu. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení zajišťované povinnosti objednateli smluvní pokutu ve výši 100. 000,- Kč.
 • 24.6.Technická specifikace. Předložil-li objednatel dodavateli technickou specifikaci předmětu plnění, tvoří tato technická specifikace nedílnou součást smlouvy.
 • 24.7.Platnost a účinnost. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné ke dni 25.3.2015.
Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power Ke stažení

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Vize

Vize

Mottem a cílem veškerých našich činností jsou stále lepší výrobky a služby pro naše zákazníky.

Naše strategie

Naše strategie

Strategie společnosti Doosan je založena na zásadě „2 G“, což znamená růst společnosti prostřednictvím individuálního růstu. 2 G představují kruh pozitivní zpětné vazby, v němž lidé podporují růst společnosti, která zase lidem dává možnost postupu. Společnost Doosan je přesvědčena, že trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze prostřednictvím lidí.

Celosvětová síť

Celosvětová síť

Zjistěte, jak Doosan Škoda Power vytváří inovace a změny po celém světě

Check back soon for new video contents
Download
Close