Go to main contents

Politika ISŘ

POLITIKA ISŘ

 1. 1. Doosan Škoda Power se plně zavazuje, že bude dodávat bezpečné, vysoce kvalitní výrobky a služby v oblasti klasické i jaderné energetiky, které splňují požadavky zákazníků, naše platné zákonné a jiné požadavky a požadavky zainteresovaných stran, přičemž bude uplatňovat preventivní programy proti nehodám, nemocem z povolání a nebezpečí poškození zdraví plynoucí z pracovní činnosti, dále bude bránit znečištění, chránit a zlepšovat životní prostředí a trvale snižovat dopad negativních významných environmentálních aspektů. U projektů souvisejících s jadernou bezpečností budeme plnit požadavky jaderné bezpečnosti a kultury jaderné bezpečnosti v souladu s příslušnou legislativou, normativy a požadavky zákazníků.
 2. 2. Při provádění svých činností rovněž nepřetržitě zlepšujeme naši efektivitu a produktivitu, čímž zvyšujeme svoji konkurenceschopnost, a přitom identifikujeme, řídíme, kontrolujeme a snižujeme podnikatelské riziko. Neustálým zlepšováním integrovaného systému řízení zlepšujeme výkonnost společnosti. Splnění všech těchto očekávání v takové rovnováze, která je přiměřená našim podnikatelským potřebám, je měřítkem, kterým hodnotíme podnikatelský úspěch.
 3. 3. Toho dosáhneme důsledným a systematickým uplatňováním našeho procesu obchodního řízení, který splňuje požadavky mezinárodních norem, legislativy, smluvních závazků a jiných závazných povinností na nejlepší praxi v kvalitě, péči o zdraví, bezpečnosti práce, ochraně životního prostředí, ochraně informací, ve finančním řízení a v podnikatelské etice. Tím budeme chránit a zlepšovat pověst naší společnosti a pověst našich zákazníků, budeme udržovat bezpečné pracovní prostředí, zabraňovat rizikům ovlivňujících zdraví a bezpečnost našich pracovníků a jiných osob, na které mohou mít naše činnosti dopad, nebo tato rizika minimalizovat. K posílení našeho integrovaného systému řízení jsme zavedli systém bezpečnosti informací, který slouží k ochraně našeho know-how a dat našich zákazníků.
  Naše úsilí v rámci Společenské odpovědnosti (CSR) odráží náš závazek přispívat k trvale udržitelnému rozvoji a ve své každodenní činnosti zohledňujeme potřeby svých pracovníků, zákazníků, dodavatelů, veřejné správy, občanů žijících v místě působení naší společnosti a tím napomáháme celkovému zlepšování stavu občanské společnosti.
 4. 4. Budeme aktivně komunikovat a spolupracovat se svými pracovníky, zákazníky, akcionáři společnosti, kontrolními orgány a jinými zainteresovanými stranami abychom plně pochopili jejich požadavky a očekávání a povzbudili je k činnostem, které povedou ke zlepšení našich výrobků, služeb a našich obchodních výsledků.
  Znalosti, schopnosti, dovednosti, invence a loajalita pracovníků jsou naším nejcennějším kapitálem. Za tímto účelem stabilizujeme vysoce kvalitní a kvalifikovaný tým odborníků, přispíváme k rozvoji pracovníků a jejich silných stránek a podporujeme systematické vzdělávání.
 5. 5. Všichni pracovníci jsou povinni přiměřeně pečovat o své zdraví a bezpečnost a o zdraví a bezpečnost všech ostatních osob, na které má jejich práce dopad. Společnost bude trvale snižovat významná rizika bezpečnosti při práci. Pracovníci jsou rovněž odpovědni za zavádění dokumentovaných pracovních postupů a norem, a to takových, které současně chrání životní prostředí. Pracovníci jsou rovněž povinni a odpovědni za zahájení úkonů vedoucích ke změně takových požadavků, které již nejsou platné nebo účinné.
 6. 6. Rozvíjíme vzájemně výhodnou spolupráci s našimi dodavateli v souladu se zásadami a cíli této Politiky a zásad Kodexu chování naši společnosti.
 7. 7. Ředitelé a management zajistí, aby byly systematicky a důsledně aplikovány požadavky této Politiky a aby také byly zahrnuty a respektovány místní podnikatelské potřeby a legislativní požadavky v teritoriích našeho podnikání. K dosažení trvalého zlepšování integrovaného systému řízení a výkonnosti společnosti jsou stanoveny, zavedeny, monitorovány, měřeny a přezkoumávány strategické cíle a cílové hodnoty společnosti.
 8. 8. Ředitelé a management zajistí, aby byly k dispozici přiměřené zdroje ke kompetentnímu dosažení těchto cílů při současné ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

Ing. Jiří Šmondrk
Generální ředitel, únor 2018

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Vize

Vize

Mottem a cílem veškerých našich činností jsou stále lepší výrobky a služby pro naše zákazníky.

Naše strategie

Naše strategie

Strategie společnosti Doosan je založena na zásadě „2 G“, což znamená růst společnosti prostřednictvím individuálního růstu. 2 G představují kruh pozitivní zpětné vazby, v němž lidé podporují růst společnosti, která zase lidem dává možnost postupu. Společnost Doosan je přesvědčena, že trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze prostřednictvím lidí.

Celosvětová síť

Celosvětová síť

Zjistěte, jak Doosan Škoda Power vytváří inovace a změny po celém světě

Check back soon for new video contents
Download
Close